คำนำ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 - 2560)  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน  มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 - 2560)  ขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่   มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น   การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

สารบัญ

         
1.  หลักการและเหตุผล                                                                                        1
2.  วัตถุประสงค์                                                                                                 4
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี                                     5
4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน                                      7       
5.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล                                         24
6.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง                                                                           29
7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ                            30
8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ                                                                  31
9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น                                43

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี                       50

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่                              56

12.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง               61

13.ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง           62

ภาคผนวก
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี
สำเนาประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

 

แผนอัตรากำลัง  3  ปี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 

………………………

1.  หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การกระจายอำนาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า “Let the manager manages”
การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนกำลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่จะทำให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านกำลังคน (Manpower/workforce Stability)นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่
1. ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทำให้คนที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กรและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา
2. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดกำลังคนหรือการสูญเสียกำลังคนในองค์กร เนื่องจากจะทำให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกำลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพจะมีรอบการเปลี่ยนผ่านหรือการหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งเรียกว่าจักรสายอาชีพ (Career life cycle) เมื่อไร จำนวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด สำหรับการวางแผนกำลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจคำนึงถึงได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จำนวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจำนวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดสัดส่วนกำลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดกำลังคนในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกำลังคนหรือไม่
2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝ่ายจะทำให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจำนวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าจะขาดกำลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหากำลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจำนวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน
2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากำลังคนในสายงานที่มีความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน
2.4 ปัจจัยด้านจำนวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบโดยเฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดกำลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะทำให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น

2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียกำลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปี ปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่สำคัญปัจจัยหนึ่งเนื่องจากจะทำให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝ่ายไหนที่มีความจำเป็นจะต้องเตรียมกำลังคนเป็นอันดับแรกและฝ่ายไหนที่ต้องมีการเตรียมกำลังคนเป็นฝ่ายสุดท้าย ทั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนการขาดแคลนกำลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากำลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า
สำหรับการวางแผนกำลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จำนวนคน การพัฒนาคนในองค์การ การใช้คนและการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. การวางแผนกำลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของกำลังคน การกำหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสำหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสำหรับการวางแผนคัดเลือกและการเลื่อนตำแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทำงาน
2. การวางแผนกำลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
3. การวางแผนกำลังคน คือ นโยบายด้านกำลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร
4. การวางแผนกำลังคนเป็นกระบวนการที่ทำให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของบุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุดสำหรับความสำคัญของการวางแผนกำลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 การวางแผนกำลังคนทำให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4.2 การวางแผนกำลังคนทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อปรับการใช้กำลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.3 การวางแผนกำลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการวางแผนองค์การ
4.4 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่พนักงานผลิตได้กับเกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้
4.5 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ
4.6 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภทและระดับทักษะของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
4.7 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพื่อการกำหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ

4.8 การวางแผนกำลังคนจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจำนวนมากและต้องใช้เวลามาก
โดยให้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศดังต่อไปนี้
1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  และมาตรฐานของตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าจะมีตำแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด  โดยให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด
1.2  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  กำหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลนำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากำหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557
1.3  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  โดยให้เสนอ ก.อบต.จังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   
1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  สำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560  ขึ้น

ความจำเป็นในการทำแผนอัตรากำลัง
2.1   การวางแผนอัตรากำลัง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับตำแหน่งต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 3 ปี
2.2   ต้องมีแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกำหนดอัตรากำลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกำลังคน)

3. การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อป้องกันปัญหาหน้าที่ซ้ำซ้อน คนล้นงาน และกำลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน
4. เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง และการปรับระดับตำแหน่ง

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้ำซ้อน                
2.2  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง     โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการกำหนดประเภทตำแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
2.6  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สามารถวางแผนอัตรากำลัง  ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและการใช้อัตรากำลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจและหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม  การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2.8  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  และสนองนโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.9  เพื่อเป็นการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
2.10 เพื่อเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง
2.11 เพื่อตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้งจำนวน ระดับและสายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. กำหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนดบ้างไหม

2.12  เพื่อเป็นการกำหนดกรอบอัตรากำลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดกำลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่
2.13  เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ตำแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการกำหนดตำแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ
2.14  เป็นการจัดทำรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตำแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ทำให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตำแหน่ง การตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย
2.15  เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
2.16  เพื่อสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการนำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งโดยพิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
                   - กำหนดขึ้นตามความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
                   - กำหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตำแหน่ง
                   - มีระบบการเข้าสู่ตำแหน่ง ระบบการเลื่อนตำแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นตำแหน่งที่กำหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ
                   - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกตำแหน่ง
2.17  เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง โดยต้อง
                   - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทำบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร
                   - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจำและงานบริการ
                   - ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
2.18  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี
                    คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีพนักงานส่วนตำบล  1  คนเป็นเลขานุการ  เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้
3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่น  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

3.2  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ไขปัญหาของตำบลในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3  กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ  จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
3.4  กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง  และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  และจำนวนพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำในองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง
3.5  กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง  จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ  อำนาจ  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
3.6  จัดทำกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน   ร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่าย
3.7  ให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง
ขั้นตอนสำหรับการวางแผนอัตรากำลัง มีดังนี้

 1. ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
 2. ทำการสำรวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตำบบในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทำเพิ่มหรือไม่จำเป็นต้องทำหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำได้
 3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลังประจำปี เช่น จำนวนบุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
 4. นำงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคำนวณอัตรากำลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน
 5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานต่ออุปกรณ์
 6. นำการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
 7. จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ
 8. ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี
 9. ดำเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจำนวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มีอัตรากำลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากำลังขาด
 10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากำลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพทั่วไป
              1) ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลในเมืองเป็นตำบล 1 ใน  11  ตำบล   ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพิชัย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัยเป็นระยะทางประมาณ   2  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลไร่อ้อย      อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์
8
ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลบ้านหม้อ   อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลนาอิน และตำบลนายาง 
อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลคอรุม       อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์

          2) การปกครอง  แบ่งออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
1)  หมู่  1   บ้านหน้าพระธาตุ                        6)  หมู่  6   บ้านคลองละวาน    
2)  หมู่  2   บ้านหน้าพระธาตุ                        7)  หมู่  7   บ้านคลองกะชี
3)  หมู่  3   บ้านในเมือง                              8)  หมู่  8   บ้านนาใต้คลองโตงเตง                   
4)  หมู่  4   บ้านหัวค่าย                              9)  หมู่  9   บ้านห้วยคา
5)  หมู่  5   บ้านวังพะเนียด                            
                                               
3) เนื้อที่  มีพื้นที่ทั้งหมด 32.51  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,258 ไร่

คำอธิบาย: I:\แผนที่ ต.ในเมือง2557-Model.jpg       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลในเมือง
ภาพที่ 1  แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลในเมือง

5) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลในเมือง  ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการทำการเกษตร  ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ  50 - 60 เมตร มีลำคลองหลายสายไหลผ่านพื้นที่ ประกอบด้วย คลองกะชี คลองโตงเตง คลองกด  คลองละวาน คลองวัดไพร และคลองห้วยคา

6) สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ
ฤดูร้อน           จากเดือนมีนาคม  - พฤษภาคม              อุณหภูมิเฉลี่ย     37  ?
ฤดูฝน             จากเดือนมิถุนายน  -  กันยายน             อุณหภูมิเฉลี่ย     35  ?
ฤดูหนาว          จากเดือนพฤศจิกายน  - กุมภาพันธ์         อุณหภูมิเฉลี่ย     28  ?

7) ประชากร
จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) ทั้งสิ้น  6,506 คน แยกเป็น ชาย 3,140 คน          หญิง 3,366  คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ตารางที่  1  แสดงจำนวนประชากรของตำบลในเมืองตามทะเบียนราษฎร์


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร (คน)

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหน้าพระธาตุ

นายสันติภาพ

เสือจงภู

571

606

1,177

744

2

บ้านหน้าพระธาตุ

นายประสิทธิ์

วิศว์วิสุทธิ์

196

196

392

135

3

บ้านในเมือง

นายเถลิงศก

กรประเสริฐ (กำนัน)

429

498

927

482

4

บ้านหัวค่าย

นาสมเกียรติ

นาคธูป

528

610

1,138

344

5

บ้านวังพะเนียด

นายสวาท

แตงแก้ว

283

318

601

200

6

บ้านคลองละวาน

นายเฉลียว

ยั่งยืน

370

358

728

237

7

บ้านคลองกะชี

นายฉัตรชัย

ทาสี

236

188

424

117

8

บ้านนาใต้คลองโตงเตง

นายไชยวัฒน์

ขำในเมือง

330

390

720

229

9

บ้านห้วยคา

นายไพบูลย์

มงคลฤกษ์

197

202

399

116

รวมทั้งสิ้น

3,140

3,366

6,506

2,604

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอพิชัย ณ วันที่  20  มีนาคม  2557

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
 1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
“เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์   ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง            ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
“ อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ ”

3. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    

ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตปลอดสารพิษ อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

 1. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้

สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวม และรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  มีสุขภาพอนามัยและความอยู่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

 1. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของตำบลในเมืองให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 2. สร้างความพร้อมในมิติที่เกี่ยวข้องไว้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

6.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
7.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ

 1. พัฒนาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพ  

ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตตำบลในเมือง  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความตระหนัก และมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยิ่งขึ้น
10. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
12.ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
1.  นโยบายด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคม  ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  ซอยต่างๆ  และทางเท้า  ที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัย
1.2 ดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
1.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  เช่น  ขุดลอกคูคลอง  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอื่นๆ  เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
1.4 แก้ไขปรับปรุงระบบประปา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ให้สะอาด  ปลอดภัย  และสามารถมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอด  24  ชั่วโมง
1.5 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  สนามกีฬา  ลานกีฬา  สถานที่สาธารณะต่างๆ  อย่างทั่วถึง  และขยายเขตบริการไฟฟ้า  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.6 ปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ  ให้สะอาด  ปราศจากวัชพืชต่างๆ
1.7 จัดทำผังเมืองชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้การขยายตัวของชุมชนมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ

2.  นโยบายด้านการเกษตร
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรให้ทั่วถึง
2.2 ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
2.3 ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชน
2.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว
2.5 ส่งเสริมความรู้  ทักษะ  และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
2.6 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2.7 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์  โดยสนับสนุนให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.  นโยบายด้านการศึกษา  และกีฬา
3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับมาตรฐานและเพียงพอรองรับเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
3.2 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  โดยดำเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
3.3 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้ดื่มนมทุกคน
3.4 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
3.5 ส่งเสริม  สนับสนุน  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
3.6 ส่งเสริม  พัฒนา  บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
3.7 ส่งเสริม  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน  รณรงค์ให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ  ได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี  จัดหาสถานที่ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา  เพื่อให้เกิดความพร้อมในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา
3.8 ส่งเสริม  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษา  กีฬาเยาวชนและประชาชน  และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
4.  นโยบายด้านการอาชีพ  และคุณภาพชีวิต
4.1  นโยบายด้านการอาชีพ
41.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้แก่ประชาชน  กลุ่มแม่บ้าน  และกลุ่มอาชีพต่างๆ  โดยมุ่งเน้นอาชีพที่มีศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน  ให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
4.1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชน  มีการเรียนรู้  พัฒนาทักษะ  ในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเทคโนโลยีและวิชาการต่างๆ  เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต  การบริการ  การสร้างงานและการหมุนเวียนของการเงิน  โดยนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

4.1.3 ส่งเสริม  สนับสนุนครัวเรือน  ให้มีแหล่งการค้าชุมชน  และการลงทุนการค้า เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
4.1.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  ทักษะความรู้ในการพัฒนารูปแบบสินค้ากลุ่มแม่บ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์  OTOP  ที่ได้มาตรฐาน             

4.1.5 ส่งเสริม  สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง                                                        
4.1.6 แก้ไขปัญหาว่างงาน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ                                                                       
4.2  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
4.2.1 แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการว่างงาน  ความยากจน  ไม่มีที่อยู่อาศัย  พร้อมกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                      
4.2.2 ส่งเสริม  ปรับปรุง  สภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ให้มีความเหมาะสม  สวยงาม  และร่มรื่น                                                                                                                                
4.2.3 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนตำบลในเมือง  
5.  นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 ดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  และโรคระบาดต่างๆ 
มิให้เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 
5.2 ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุข  การรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป
5.3 ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมสุขภาพต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
5.4 ส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้
ที่ติดเชื้อ  H.I.V
5.5 แก้ไขปัญหา  และรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นรูปธรรม  ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
5.6 ดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  การจัดระเบียบร้านค้า  แผงลอย  สถานที่จำหน่าย  ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
5.7 ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
มีศักยภาพและจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
6.  นโยบายด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และการท่องเที่ยว
6.1  นโยบายด้านการศาสนา
6.1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนทำนุบำรุงด้านพุทธศาสนาของวัดต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล      ในเมือง             
6.1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง    
6.2  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
6.2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  ของตำบลในเมือง                 
6.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ตลอดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2.3 ส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสถานที่ที่สำคัญของตำบลในเมือง

6.3  นโยบายด้านการท่องเที่ยว
6.3.1 สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  เช่น  บ้านเกิด พระยาพิชัยดาบหัก, วัดหน้าพระธาตุ  และกำแพงเมืองพิชัย  เป็นต้น
6.3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ทั้งทางน้ำ  และทางบก
7.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการฝึกอบรมและกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองอย่างต่อเนื่อง
7.2 ให้การช่วยเหลือ  และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  กรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ  ในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
7.3 สนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ/ยานพาหนะ/วิทยุสื่อสาร  ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
7.4 จัดให้มีการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุ  อัคคีภัย  หรือภัยพิบัติต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.5 จัดให้มียานพาหนะสำหรับกู้ภัย  และจัดตั้งทีมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  หรือภัยพิบัติต่างๆ
8.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน  ประชาชน  ร่วมฟื้นฟู  ป้องกัน  และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  แม่น้ำ  ลำคลอง  ป่าไม้ และหนองน้ำสาธารณประโยชน์  เพื่อเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
8.2 ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน  ประชาชน  ร่วมกันรักษาความสะอาด  ลดปริมาณขยะ  และกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ
8.3 ส่งเสริม  สนับสนุนการฝึกอบรมและกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองอย่างต่อเนื่อง
8.4 ส่งเสริมให้สถานประกอบการ  ร้านค้า  บ้านเรือนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล     ในเมือง  ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และมลพิษต่างๆ
9.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
9.1 ส่งเสริมให้ประชาชน  ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน  โดยร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
9.2 สร้างระบบการบริการโดยเน้นหลักความถูกต้อง  ถูกใจ  รวดเร็ว  สะดวกสบาย  ทันสมัย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
9.3 ส่งเสริมความรู้  พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ให้มีความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และประสบการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง
9.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเมืองการปกครองให้กับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.5 ส่งเสริม  สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ  ทั้งระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  และระดับท้องที่

9.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารบ้านเมืองตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และอำนาจหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
9.7 สร้างความสมานฉันท์  ความรัก  ความสามัคคี  เพื่อให้เกิดสันติสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ในเมือง
9.8 พัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้  ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
9.9 ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยใช้ระบบคุณธรรม  และจัดสวัสดิการต่างๆ  ตามสิทธิและตามความเหมาะสม
เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีความครบถ้วน  สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื้นฐานตลอดจนความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำคัญได้  ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น   ด้านต่างๆ  ดังนี้


8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวนั้นและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  ได้กำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นงาน  และในระยะต่อไป  เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.  สำนักงานปลัด  อบต.1.1  งานบริหารทั่วไป
 1. งานสารบรรณ
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 4. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.2  งานนโยบายและแผน
 1. งานนโยบายและแผน
 2. งานวิชาการ
 3. งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 4. งานงบประมาณ
1.3  งานกฎหมายและคดี
 1. งานกฎหมายและคดี
 2. งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 3. งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 4. งานจดทะเบียนพาณิชย์
 5. งานคุ้มครองผู้บริโภค
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. งานอำนวยการ
 2. งานป้องกัน
     

-     งานฟื้นฟู 1.5  งานกิจการสภา อบต.
-     งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
-     งานการประชุม
-     งานอำนวยการและประสานงาน

     
1.  สำนักงานปลัด  อบต.1.1  งานบริหารทั่วไป
 1. งานสารบรรณ
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 4. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.2  งานนโยบายและแผน
 1. งานนโยบายและแผน
 2. งานวิชาการ
 3. งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 4. งานงบประมาณ
1.3  งานกฎหมายและคดี
 1. งานกฎหมายและคดี
 2. งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 3. งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 4. งานจดทะเบียนพาณิชย์
 5. งานคุ้มครองผู้บริโภค
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. งานอำนวยการ
 2. งานป้องกัน
     -     งานฟื้นฟู 1.5  งานกิจการสภา อบต.
-     งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
-     งานการประชุม
-     งานอำนวยการและประสานงาน

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ
1.6  งานส่งเสริมการเกษตร
-     งานวิชาการเกษตร
-     งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
-     งานส่งเสริมการเกษตร
1.7  งานส่งเสริมปศุสัตว์
-     งานข้อมูลวิชาการ
-     งานบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์
-     งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
-     งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1.8  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
-     งานฝึกอบรมอาชีพ
-     งานพัฒนากลุ่มอาชีพ
-     งานส่งเสริมทุนกลุ่มเกษตร  
1.6  งานส่งเสริมการเกษตร
-     งานวิชาการเกษตร
-     งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
-     งานส่งเสริมการเกษตร
1.7  งานส่งเสริมปศุสัตว์
-     งานข้อมูลวิชาการ
-     งานบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์
-     งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
-     งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1.8  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
-     งานฝึกอบรมอาชีพ
-     งานพัฒนากลุ่มอาชีพ
-     งานส่งเสริมทุนกลุ่มเกษตร  
 
2.  กองคลัง2.1  ฝ่ายการเงิน
 1. งานการเงิน
 2. งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 3. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 4. งานเก็บรักษาเงิน
2.2  ฝ่ายบัญชี
 1. งานการบัญชี
 2. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
 3. งานงบการเงินและงบทดลอง
 4. งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 1. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 2. งานพัฒนารายได้
 3. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     -     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 2.4  ฝ่ายพัสดุ
 1. งานพัสดุ
 2. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 3. งานธุรการ
2.  กองคลัง2.1  ฝ่ายการเงิน
 1. งานการเงิน
 2. งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 3. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 4. งานเก็บรักษาเงิน
2.2  ฝ่ายบัญชี
 1. งานการบัญชี
 2. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
 3. งานงบการเงินและงบทดลอง
 4. งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 1. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 2. งานพัฒนารายได้
 3. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     -     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 2.4  ฝ่ายพัสดุ
 1. งานพัสดุ
 2. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 3. งานธุรการ

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ

2.5   ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX 3000)
-    งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS)

2.5   ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX 3000)
-    งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS)

 

3.  ส่วนโยธา3.1  งานก่อสร้าง
 1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 2. งานก่อสร้างสะพานและเขื่อนทดน้ำ
 3. งานสำรวจข้อมูลก่อสร้าง
3.2  ออกแบบและควบคุมอาคาร
 1. งานประเมินราคา
 2. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 3. งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค
 1. งานประสานกิจการประปา
 2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
 3. งานระบายน้ำ
 4. งานธุรการ
3.4  งานผังเมือง
 1. งานสำรวจและแผนที่
 2. งานวางผังและพัฒนาเมือง
 3. งานควบคุมทางผังเมือง
     -     งานบริหารงานทั่วไป
3.  ส่วนโยธา3.1  งานก่อสร้าง
 1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 2. งานก่อสร้างสะพานและเขื่อนทดน้ำ
 3. งานสำรวจข้อมูลก่อสร้าง
3.2  ออกแบบและควบคุมอาคาร
 1. งานประเมินราคา
 2. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 3. งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค
 1. งานประสานกิจการประปา
 2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
 3. งานระบายน้ำ
 4. งานธุรการ
3.4  งานผังเมือง
 1. งานสำรวจและแผนที่
 2. งานวางผังและพัฒนาเมือง
 3. งานควบคุมทางผังเมือง
     -     งานบริหารงานทั่วไป

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ
4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม4.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 1. งานสุขาภิบาลทั่วไป
 2. งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 3. งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
       สิ่งแวดล้อม     -    งานอนุญาตตามข้อบัญญัติ 4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 1. งานอนามัยชุมชน
 2. งานป้องกันยาเสพติด
 3. งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 4. งานส่งเสริมสุขภาพ
4.3  งานรักษาความสะอาด
 1. งานรักษาความสะอาด
 2. งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
     -    งานส่งเสริมและเผยแพร่
4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม4.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 1. งานสุขาภิบาลทั่วไป
 2. งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 3. งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
       สิ่งแวดล้อม     -    งานอนุญาตตามข้อบัญญัติ4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 1. งานอนามัยชุมชน
 2. งานป้องกันยาเสพติด
 3. งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 4. งานส่งเสริมสุขภาพ
4.3  งานรักษาความสะอาด
 1. งานรักษาความสะอาด
 2. งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
 3. งานส่งเสริมและเผยแพร่
 
5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
และสวัสดิการสังคม 5.1  งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการ        โรงเรียน
 1. งานข้อมูล
 2. งานประสานกิจกรรม
 3. งานส่งเสริมการบริหารงานทั่วไป
5.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 1. งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
 2. งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 3. งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     -    งานติดตามและประเมินผล 5.3  งานศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี           ท้องถิ่น
 1. งานส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     -    งานศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา          ท้องถิ่น
5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
และสวัสดิการสังคม 5.1  งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการ        โรงเรียน
 1. งานข้อมูล
 2. งานประสานกิจกรรม
 3. งานส่งเสริมการบริหารงานทั่วไป
5.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 1. งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
 2. งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 3. งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     -    งานติดตามและประเมินผล 5.3  งานศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี           ท้องถิ่น
 1. งานส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     -    งานศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา          ท้องถิ่น
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

5.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 1. งานศูนย์เยาวชน
 2. งานการกีฬา
 3. งานฝึกอบรมและพัฒนา
     -    งานศูนย์วัฒนธรรม 5.5  งานสังคมสงเคราะห์
 1. งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้พิการ
 2. งานส่งเสริมสุขภาพ
 3. งานข้อมูล
5.6  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 1. งานฝึกอบรมอาชีพ
 2. งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3. งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
5.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 1. งานศูนย์เยาวชน
 2. งานการกีฬา
 3. งานฝึกอบรมและพัฒนา
     -    งานศูนย์วัฒนธรรม5.5  งานสังคมสงเคราะห์
 1. งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้พิการ
 2. งานส่งเสริมสุขภาพ
 3. งานข้อมูล
5.6  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 1. งานฝึกอบรมอาชีพ
 2. งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3. งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน
    -   งานตรวจสอบภายใน 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน
    -   งานตรวจสอบภายใน 

 

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน (๒๕๕5 – ๒๕๕7)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕๕8 – ๒๕60)

หมายเหตุ

1

ปลัด อบต. (นบห.อบต 8) (1)

1

ปลัด อบต. (นบห.อบต 8) (1)

 

2

หน่วยตรวจสอบภายใน

2

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

1. จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว(1)

 

1. จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว(1)

 

3

สำนักงานปลัดฯ

3

สำนักงานปลัดฯ

 

 

1. หน.สป.(นบห.ทั่วไป 6) (1)

 

1. หน.สป.(นบห.ทั่วไป 6) (1)

 

 

2. นิติกร 3-5/6ว (1)

 

2. นิติกร 3-5/6ว (1)

 

 

3. บุคลากร 3-5/6ว(1)

 

3. บุคลากร 3-5/6ว(1)

 

 

4. จนท.วิเคราะห์นโยบายแผน 3-5/6ว(2)

 

4. จนท.วิเคราะห์นโยบายแผน 3-5/6ว (1)

 

 

5. นักวิชาการเกษตร3-5/6ว

 

5. นักวิชาการเกษตร3-5/6ว

 

 

6.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 (1)

 

6.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 (1)

 

 

7. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)

 

7. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)

 

 

8.พนักงานขับรถ (พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

8.พนักงานขับรถ (พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

 

9.ผช.จนท.ธุรการ(พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

9.ผช.จนท.ธุรการ(พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

 

10.คนงานเครื่องสูบน้ำ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

10.คนงานเครื่องสูบน้ำ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

11. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทำความสะอาด(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

11. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทำความสะอาด(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

12. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

12. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

13.คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณภัย(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 1. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณภัย(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

14.คนงานเครื่องสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)(2)

 

14.คนงานเครื่องสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)(2)

ถ่ายโอน

 

 

 

 

 

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน (๒๕๕5 – ๒๕๕7)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕๕8 – ๒๕60)

หมายเหตุ

4

กองคลัง

4

กองคลัง

 

 

1. ผอ.กองคลัง (นบห.งานการคลัง 7) (1)

 

1. ผอ.กองคลัง(นบห.งานการคลัง 7) (1)

 

 

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว(1)

 

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว(1)

 

 

3. นักวิชาการคลัง 3-5/6ว(1)

 

3. นักวิชาการคลัง 3-5/6ว(1)

 

 

4. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5

 

4. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5

 

 

5.ผช.จนท.จัดเก็บรายได้(พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

5.ผช.จนท.จัดเก็บรายได้(พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

 

6. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

6. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

 

 

 

 

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน (๒๕๕5 – ๒๕๕7)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕๕8 – ๒๕60)

หมายเหตุ

5

ส่วนโยธา

5

ส่วนโยธา

 

 

1. หน.ส่วนโยธา (จนท.บริหาร.งานช่าง 6) (1)

 

1. นักบริหารงานช่าง 6 (1)

 

 

2. นายช่างโยธา 2-4/5 (1)

 

2. หน.ส่วนโยธา (จนท.บริหาร.งานช่าง 6) (1)

 

 

3. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)

 

3. นายช่างโยธา 2-4/5 (1)

 

 

4. คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

4. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)

 

 

5. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำรวจ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

5. คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

5. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำรวจ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

6. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำรวจ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

 

 

 

 

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
(๒๕๕5 – ๒๕๕7)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕๕8 – ๒๕60)

หมายเหตุ

6

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

1. หน.ส่วนสาธารณสุขฯ(นบห.งานสาธารณสุข 6)  (1)

 

 1. หน.ส่วนสาธารณสุขฯ(นบห.งานสาธารณสุข 6)  (1)

 

 

2. คนงานประจำรถขยะ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

  2. คนงานประจำรถขยะ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

 

 

 

 

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
(๒๕๕5 – ๒๕๕7)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕๕8 – ๒๕60)

หมายเหตุ

7

ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

7

ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

 

 

 1. หน.ส่วนการศึกษาฯ (นบห.งานการศึกษา 6)  

 

 1. หน.ส่วนการศึกษาฯ(นบห.งานการศึกษา 6 )

 

 

 2. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (1)

 

 2. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (1)

 

 

3.นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว (1)

 

3.นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว (1)

 

 

4.คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

4.คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองละวาน

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองละวาน

 

 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (1)

 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (1)

ตำแหน่งจัดสรร

 

2. ผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ) (1)

 

2. ผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ) (1)

งปม.กรมฯ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าพระธาตุ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าพระธาตุ

 

 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (1)

 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (1)

ตำแหน่งจัดสรร

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกะชี

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกะชี

 

 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย (1)

 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย (1)

ตำแหน่งจัดสรร

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวค่าย

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวค่าย

 

 

1. ผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ) (1)

 

1. ผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ) (1)

งปม.กรมฯ

 

 

 

 

 

8.2  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งตามข้อ  8.1  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของภารกิจที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ได้ดังนี้

กรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2555 – 2557  (เพิ่มเติม)
 ส่วนราชการ
กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ
 2555  2556  2557  2555  2556  2557

นักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8)

1

-

1

1

-

+1

-

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  7/2556
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

1.  สำนักงานปลัด  อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารงานทั่วไป  6 (หัวหน้าสำนักงานปลัด)

1

1

1

1

-

-

-

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

นิติกร  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

บุคลากร  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

นักวิชาการเกษตร  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

2.  กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารงานการคลัง 7
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

1

1

1

1

-

-

-

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  8/2556
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

นักวิชาการคลัง 3-5/6ว

1

1

1

1

+1

-

-

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  6/2555  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2555

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  3-5/6ว

1

1

1

1

+1

-

-

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  2/2555  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2555

เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

 

 ส่วนราชการ
กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
 2555  2556  2557  2555  2556  2557

3.  ส่วนโยธา

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท.บริหารงานช่าง 2-4/5/6 (หัวหน้าส่วนโยธา)

1

1

1

1

-

-

-

หากมีคุณสมบัติครบถ้วน  ให้กำหนดเป็นนักบริหารงานช่าง 6 (ตามตำแหน่งเดิมที่ กท.กำหนด)

นายช่างโยธา  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

เจ้าพนักงานธุรการ  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารงานสาธารณสุข  6

1

1

1

1

-

-

-

 

5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารการศึกษา  6

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

นักพัฒนาชุมชน  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

ลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)

2

2

2

2

-

-

-

 

ครูผู้ดูแลเด็ก

-

2

2

2

-

-

-

ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร

รวม

22

21

22

22

+2

+1

-

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี

           โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง