§”Ļ”

 

                   Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  šīťŃ’°“√®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’  (√ÕļĽ’ßļĽ√–Ń“≥  ĺ.». 2555 - 2557)  ‚ī¬Ń’‚§√ß √ť“ß°“√ŠļŤßß“ĻŠŇ–√–ļļß“Ļ∑’ŤŗňŃ“– ŃšŃŤęť”ęťÕĻ  Ń’°“√°”ňĻīĶ”ŠňĻŤß  °“√®—īÕ—Ķ√“°”Ň—ß  ‚§√ß √ť“ß„ňťŗňŃ“– Ń°—ļÕ”Ļ“®ňĻť“∑’ŤĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇĶ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘ ņ“Ķ”ļŇŠŇ–Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ĺ.». 2537  ŠŇ–ĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘°”ňĻīŠľĻŠŇ–Ę—ťĻĶÕĻ°“√°√–®“¬Õ”Ļ“®„ňťŠ°ŤÕߧž°√Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ  ĺ.». 2542  ŗĺ◊ŤÕ„™ťŗĽÁĻŠĻ«∑“ß„Ļ°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√«“ߊľĻ°“√„™ťÕ—Ķ√“°”Ň—ßļō§Ň“°√  °“√ĺ—≤Ļ“ļō§Ň“°√ĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß„ňťŗňŃ“– Ń

                   Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  šīťŃ’°“√®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’  (√ÕļĽ’ßļĽ√–Ń“≥  ĺ.». 2555 - 2557)  Ę÷ťĻŗĺ◊ŤÕ„™ťĽ√–°Õļ„Ļ°“√®—ī √√ßļĽ√–Ń“≥  ŗĺ◊ŤÕ„ňť°“√ļ√‘ň“√ß“ĻĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇŗĽÁĻšĽīť«¬§«“Ńŗ√’¬ļ√ťÕ¬  „ňťŗ°‘īĽ√–‚¬™ĻžĶŤÕĽ√–™“™Ļ  ŗ°‘īľŇ —Ńń∑ł‘žĶŤÕņ“√°‘®Ķ“ŃÕ”Ļ“®ňĻť“∑’Ť 

Ń’Ľ√– ‘∑ł‘ņ“ĺ  Ń’§«“ѧōťŃ§Ť“   “Ń“√∂ŇīĘ—ťĻĶÕĻ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“ĻŠŇ–Ňīņ“√°‘®ŠŇ–¬ōļŗŇ‘°ňĻŤ«¬ß“Ļ∑’ŤšŃŤ®”ŗĽÁĻ   °“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ņ“√°‘® “Ń“√∂ĶÕļ ĻÕߧ«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™ĻšīťŗĽÁĻÕ¬Ť“ßī’

 

Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “√ļ—≠

          ňĻť“

1.  ňŇ—°°“√ŠŇ–ŗňĶōľŇ                                                                                          1

2.  «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž                                                                                                 2

3.  ĘÕļŗĘĶŠŇ–ŠĻ«∑“ß„Ļ°“√®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’                                                  2

4.   ņ“弗≠ň“ĘÕßĺ◊ťĻ∑’ŤŠŇ–§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™Ļ                                                     3       

5.  ņ“√°‘®  Õ”Ļ“®ňĻť“∑’ŤĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ                                                      5

6.  ņ“√°‘®ňŇ—°  ŠŇ–ņ“√°‘®√Õß                                                                                8

7.   √ōĽĽ—≠ň“ŠŇ–ŠĻ«∑“ß„Ļ°“√°”ňĻī‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ√“™°“√                                             8

8.  ‚§√ß √ť“ß°“√°”ňĻī Ť«Ļ√“™°“√                                                                          9

9.  ņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬ŗ°’Ť¬«°—ļŗß‘Ļŗī◊ÕĻŠŇ–Ľ√–‚¬™ĻžĶÕļŠ∑ĻÕ◊ŤĻ                                                17

10.   ŠľĻņŔŃ‘‚§√ß √ť“ß°“√ŠļŤß Ť«Ļ√“™°“√Ķ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’                                        20

11.   ļ—≠™’Š īß°“√®—ī§ĻŇß ŔŤĶ”ŠňĻŤßĶ“Ń°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤ                                               26

12.   ŠĻ«∑“ß°“√ĺ—≤Ļ“ĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ ŇŔ°®ť“߼√–®”ŠŇ–ĺĻ—°ß“Ļ®ť“ß                                  29

13.   ňŇ—°°“√ŠŇ–ŗňĶōľŇĘÕß°“√®—ī∑”ŠľĻĺ—≤Ļ“ļō§Ň“°√                                                    30

14.   «—Ķ∂ōĽ√– ß§žŠŇ–ŗĽť“ňŃ“¬°“√ĺ—≤Ļ“                                                                      32

15.   ňŇ—° ŔĶ√°“√ĺ—≤Ļ“                                                                                         33

16.   «‘ł’°“√ĺ—≤Ļ“ŠŇ–√–¬–ŗ«Ň“°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√ĺ—≤Ļ“                                                         34

17.   ßļĽ√–Ń“≥„Ļ°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√ĺ—≤Ļ“                                                                       43

18.   °“√Ķ‘īĶ“ŃĽ√–ŗŃ‘ĻľŇ                                                                                      44

19.   Ľ√–°“»§ō≥ł√√Ń  ®√‘¬ł√√ŃĘÕßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ ŇŔ°®ť“߼√–®”ŠŇ–ĺĻ—°ß“Ļ®ť“ß          45

 

ņ“§ľĻ«°

§” —ŤßŠĶŤßĶ—ťß§≥–°√√Ń°“√®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’

§” —ŤßŠĶŤßĶ—ťß§≥–°√√Ń°“√®—ī∑”ŠľĻĺ—≤Ļ“ļō§Ň“°√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’

Ľ√–®”Ľ’ßļĽ√–Ń“≥  ĺ.». 2555 - 2557

Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

 

1.  ňŇ—°°“√ŠŇ–ŗňĶōľŇ

                   1.1  Ľ√–°“»§≥–°√√Ń°“√°Ň“ßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ (°.ÕļĶ.)  ŗ√◊ŤÕß  Ń“Ķ√į“Ļ∑—Ť«šĽŗ°’Ť¬«°—ļÕ—Ķ√“Ķ”ŠňĻŤß  ŠŇ–Ń“Ķ√į“ĻĘÕßĶ”ŠňĻŤß  °”ňĻī„ňť§≥–°√√Ń°“√ĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ (°.ÕļĶ.®—ßň«—ī)  °”ňĻīĶ”ŠňĻŤßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ«Ť“®–Ń’Ķ”ŠňĻŤß„ī  √–ī—ļ„ī  Õ¬ŔŤ„Ļ Ť«Ļ√“™°“√„ī  ®”Ļ«Ļŗ∑Ť“„ī  ‚ī¬„ňť§”Ļ÷ß∂÷ßņ“√°‘®ňĻť“∑’Ť§«“Ń√—ļľ‘ī™Õļ  Ň—°…≥–ß“Ļ∑’ŤĶťÕ߼Į‘ļ—Ķ‘  §«“Ѭ“°ŠŇ–§ō≥ņ“ĺĘÕßß“Ļ  Ľ√‘Ń“≥  ĶŇÕī®Ļ°√–∑—Ťßņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬ĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ∑’Ť®–ĶťÕß®Ť“¬„Ļīť“Ļļō§§Ň  ‚ī¬„ňťÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ßĘÕßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ  ŗĺ◊ŤÕ„™ť„Ļ°“√°”ňĻīĶ”ŠňĻŤß‚ī¬§«“ŃŗňÁĻ™ÕļĘÕߧ≥–°√√Ń°“√ĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ (°.ÕļĶ.®—ßň«—ī)  ∑—ťßĻ’ť  „ňťŗĽÁĻšĽĶ“ŃňŇ—°ŗ°≥ĪžŠŇ–«‘ł’°“√∑’Ť§≥–°√√Ń°“√°Ň“ßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ (°.ÕļĶ.) °”ňĻī

                   1.2  §≥–°√√Ń°“√°Ň“ßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ (°.ÕļĶ.)     šīťŃ’ŃĶ‘ŗňÁĻ™ÕļĽ√–°“»°”ňĻī°“√°”ňĻīĶ”ŠňĻŤßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ  ‚ī¬√—įŃĻĶ√’«Ť“°“√°√–∑√«ßŃň“īš∑¬šīťŇßĻ“Ń„ĻĽ√–°“»    «—Ļ∑’Ť  21  ŗī◊ÕĻ   ‘ßň“§Ń  ĺ.». 2545  °”ňĻīŠĻ«∑“ß„ňťÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ßĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ŗĺ◊ŤÕŗĽÁĻ°√Õļ„Ļ°“√°”ňĻīĶ”ŠňĻŤßŠŇ–°“√„™ťĶ”ŠňĻŤßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ  ‚ī¬„ňťŗ ĻÕ      °.ÕļĶ.®—ßň«—ī  ĺ‘®“√≥“„ňť§«“ŃŗňÁĻ™Õļ  ‚ī¬šīť°”ňĻī„ňťÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇŠĶŤßĶ—ťß§≥–°√√Ń°“√®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  «‘ŗ§√“–ňžÕ”Ļ“®ňĻť“∑’ŤŠŇ–ņ“√°‘®ĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  «‘ŗ§√“–ňž§«“ŃĶťÕß°“√°”җߧĻ  «‘ŗ§√“–ňž°“√«“ߊľĻ°“√„™ť°”җߧĻ  ®—ī∑”°√ÕļÕ—Ķ√“°”җߊҖ°”ňĻīňŇ—°ŗ°≥ĪžŠŇ–ŗß◊ŤÕĻšĘ„Ļ°“√°”ňĻīĶ”ŠňĻŤßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß “ŃĽ’∑’Ť®—ī∑”Ę÷ťĻ

                   1.3  Ľ√–°“»§≥–°√√Ń°“√ĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ®—ßň«—īÕōĶ√ī‘Ķ∂ž  ŗ√◊ŤÕß  ňŇ—°ŗ°≥ĪžŠŇ–ŗß◊ŤÕĻšĘŗ°’Ť¬«°—ļ°“√ļ√‘ň“√ß“Ļļō§§ŇĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  šīť°”ňĻīňŇ—°ŗ°≥Īž  ŠŇ–«‘ł’ĽĮ‘ļ—Ķ‘∑’Ťšīť°”ňĻīš«ťĶ“ŃŃ“Ķ√į“Ļ∑—Ť«šĽĶ“ŃĘťÕ  1.1  ŠŇ–Ķ“ŃĽ√–°“»°”ňĻī  Ķ“ŃĘťÕ  1.2  ę÷Ťß§≥–°√√Ń°“√°Ň“ßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ (°.ÕļĶ.) šīť„ňť§«“ŃŗňÁĻ™ÕļŠŇť«„Ļ°“√Ľ√–™ōѧ≥–°√√Ń°“√°Ň“ßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ (°.ÕļĶ.) §√—ťß∑’Ť  9/2545  ŗŃ◊ŤÕ«—Ļ∑’Ť  30  °—Ļ¬“¬Ļ  2545  ŠŇ–ľŔť«Ť“√“™°“√®—ßň«—īÕōĶ√ī‘Ķ∂ž  „Ļį“Ļ–Ľ√–ł“Ļ§≥–°√√Ń°“√ĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ®—ßň«—īÕōĶ√ī‘Ķ∂ž  šīťŇßĻ“Ń  ŗŃ◊ŤÕ«—Ļ∑’Ť  3  ł—Ļ«“§Ń  2545

                    1.4  ®“°ňŇ—°°“√ŠŇ–ŗňĶōľŇī—ß°ŇŤ“«  Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  ®÷ßšīť®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’   ”ň√—ļĽ’ßļĽ√–Ń“≥  ĺ.». 2555 Ė 2557  Ę÷ťĻ

 

 

 

 

 

 

 

2

2.  «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

2.1     ŗĺ◊ŤÕ„ňťÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  Ń’‚§√ß √ť“ß°“√ŠļŤßß“ĻŠŇ–√–ļļß“Ļ∑’ŤŗňŃ“– Ń

 šŃŤęť”ęťÕĻ                

2.2  ŗĺ◊ŤÕ„ňťÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  Ń’°“√°”ňĻīĶ”ŠňĻŤß  °“√®—īÕ—Ķ√“°”Ň—ß     ‚§√ß √ť“ß„ňťŗňŃ“– Ń°—ļÕ”Ļ“®ňĻť“∑’ŤĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ    Ķ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘ ņ“Ķ”ļŇŠŇ–

Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ĺ.». 2537  Š°ťšĘŗĺ‘ŤŃŗĶ‘Ń∂÷ß (©ļ—ļ∑’Ť  5) ĺ.». 2546  ŠŇ–Ķ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘°”ňĻīŠľĻŠŇ–Ę—ťĻĶÕĻ°“√°√–®“¬Õ”Ļ“®„ňťÕߧž°√Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ  ĺ.». 2542

                   2.3  ŗĺ◊ŤÕ„ňť§≥–°√√Ń°“√ĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ (°.ÕļĶ.®—ßň«—ī)  “Ń“√∂Ķ√«® Õļ°“√°”ňĻīĶ”ŠňĻŤßŠŇ–°“√„™ťĶ”ŠňĻŤßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ«Ť“∂Ŕ°ĶťÕßŗňŃ“– Ńň√◊ÕšŃŤ

                   2.4  ŗĺ◊ŤÕŗĽÁĻŠĻ«∑“ß„Ļ°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√«“ߊľĻ°“√„™ťÕ—Ķ√“°”Ň—ß  °“√ĺ—≤Ļ“ļō§Ň“°√ĘÕß    Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

                   2.5  ŗĺ◊ŤÕ„ňťÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß   “Ń“√∂«“ߊľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß„Ļ°“√ļ√√®ōŠĶŤßĶ—ťßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ  ŗĺ◊ŤÕ„ňť°“√ļ√‘ň“√ß“ĻĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇŗ°‘īĽ√–‚¬™ĻžĶŤÕĽ√–™“™Ļ  ŗ°‘īľŇ —Ńń∑ł‘žĶŤÕņ“√°‘®Ķ“ŃÕ”Ļ“®ŠŇ–ňĻť“∑’Ť  Ń’Ľ√– ‘∑ł‘ņ“ĺ  Ń’§«“ѧōťŃ§Ť“   “Ń“√∂ŇīĘ—ťĻĶÕĻ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“Ļ  ŠŇ–Ń’°“√Ňīņ“√°‘®  ŠŇ–¬ōļŗŇ‘°ňĻŤ«¬ß“Ļ∑’ŤšŃŤ®”ŗĽÁĻ  °“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ņ“√°‘® “Ń“√∂ĶÕļ ĻÕߧ«“ŃĶťÕß°“√ĘÕß

Ľ√–™“™ĻšīťŗĽÁĻÕ¬Ť“ßī’

                   2.6  ŗĺ◊ŤÕ„ňťÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß   “Ń“√∂§«ļ§ōŃņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬īť“Ļ°“√ļ√‘ň“√ß“Ļļō§§Ň„ňťŗĽÁĻšĽĶ“Ń∑’Ť°ģňŃ“¬°”ňĻī

 

3.  ĘÕļŗĘĶŠŇ–ŠĻ«∑“ß„Ļ°“√®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’

                    §≥–°√√Ń°“√®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ßĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  ę÷ŤßŃ’Ļ“¬°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊ÕßŗĽÁĻĽ√–ł“Ļ  ŗňÁĻ Ń§«√„ňť®—ī∑”ŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’  ‚ī¬„ňťŃ’ĘÕļŗĘĶŗĻ◊ťÕň“§√Õļ§ŇōŃ„Ļŗ√◊ŤÕßĶŤ“ßś  ī—ßĶŤÕšĽĻ’ť

                   3.1  «‘ŗ§√“–ňžņ“√°‘®  Õ”Ļ“®ňĻť“∑’Ť§«“Ń√—ļľ‘ī™ÕļĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊ÕßĶ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘ ņ“Ķ”ļŇŠŇ–Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ĺ.». 2537  Š°ťšĘŗĺ‘ŤŃŗĶ‘Ń∂÷ß (©ļ—ļ∑’Ť  5) ĺ.». 2546 ŠŇ–Ķ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘°”ňĻīŠľĻŠŇ–Ę—ťĻĶÕĻ°“√°√–®“¬Õ”Ļ“®„ňťŠ°ŤÕߧž°√Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ  ĺ.». 2542  ĶŇÕī®Ļ°ģňŃ“¬Õ◊ŤĻ  „ňť Õī§ŇťÕß°—ļŠľĻĺ—≤Ļ“ŗ»√…į°‘®ŠŇ– —ߧъňŤß™“Ķ‘  ŠľĻĺ—≤Ļ“®—ßň«—ī  ŠľĻĺ—≤Ļ“Õ”ŗņÕ  ŠľĻĺ—≤Ļ“Ķ”ļŇ  Ļ‚¬ļ“¬ĘÕß√—įļ“Ň  Ļ‚¬ļ“¬ľŔťļ√‘ň“√  ŠŇ– ņ“弗≠ň“ĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

3.2     °”ňĻī‚§√ß √ť“ß°“√ŠļŤß Ť«Ļ√“™°“√ņ“¬„ĻŠŇ–°“√®—ī√–ļļß“Ļ  ŗĺ◊ŤÕ√Õß√—ļņ“√°‘®

Ķ“ŃÕ”Ļ“®ňĻť“∑’Ť§«“Ń√—ļľ‘ī™Õļ  „ňť “Ń“√∂Š°ťšĘĽ—≠ň“ĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊ÕßšīťÕ¬Ť“ßŃ’

Ľ√– ‘∑ł‘ņ“ĺ

                   3.3  °”ňĻīĶ”ŠňĻŤß„Ļ “¬ß“ĻĶŤ“ßś  ®”Ļ«ĻĶ”ŠňĻŤß  ŠŇ–√–ī—ļĶ”ŠňĻŤß„ňťŗňŃ“– Ń°—ļņ“√–ňĻť“∑’Ť§«“Ń√—ļľ‘ī™Õļ  Ľ√‘Ń“≥ß“ĻŠŇ–§ō≥ņ“ĺĘÕßß“Ļ  √«Ń∑—ťß √ť“ߧ«“Ń°ť“«ňĻť“„Ļ “¬Õ“™’ĺĘÕß

°ŇōŤŃß“ĻĶŤ“ßś

                   3.4  ®—ī∑”°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’  ‚ī¬ņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬īť“Ļ°“√ļ√‘ň“√ß“Ļļō§§ŇĶťÕߚэŗ°‘Ļ

√ťÕ¬Ň–  40  ĘÕßßļĽ√–Ń“≥√“¬®Ť“¬

3.5     „ňťĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ∑ō°§Ļ  šīť√—ļ°“√ĺ—≤Ļ“§«“Ń√Ŕť§«“Ń “Ń“√∂Õ¬Ť“ßĻťÕ¬Ľ’Ň–  1  §√—ťß

3

4.   ņ“弗≠ň“ĘÕßĺ◊ťĻ∑’ŤŠŇ–§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™Ļ

                    ŗĺ◊ŤÕ„ňť°“√«“ߊľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’  ĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  Ń’§«“ѧ√ļ∂ť«Ļ   “Ń“√∂ī”ŗĻ‘Ļ°“√Ķ“ŃÕ”Ļ“®ňĻť“∑’ŤšīťÕ¬Ť“ßŃ’Ľ√– ‘∑ł‘ņ“ĺ  Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  ®÷ß«‘ŗ§√“–ňž ņ“弗≠ň“„ĻŗĘĶĺ◊ťĻ∑’ŤĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß«Ť“Ń’Ľ—≠ň“Õ–š√ŠŇ–§«“Ń®”ŗĽÁĻĺ◊ťĻį“ĻĶŇÕī®Ļ§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™Ļ„ĻŗĘĶĺ◊ťĻ∑’Ť∑’Ť ”§—≠šīť  ī—ßĻ’ť

                    ņ“弗≠ň“ĘÕßŗĘĶĺ◊ťĻ∑’Ť∑’Ť√—ļľ‘ī™ÕļŠŇ–§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™Ļ  ‚ī¬ŠļŤßÕÕ°ŗĽÁĻ   īť“ĻĶŤ“ßś  ī—ßĻ’ť

                    ņ“弗≠ň“ĘÕßĺ◊ťĻ∑’Ť

                   1.  Ľ—≠ň“‚§√ß √ť“ßĺ◊ťĻį“Ļ

1.1    °“√§ŃĻ“§ŃĘĻ Ťß√–ň«Ť“ßňŃŔŤļť“ĻšŃŤ –ī«°

1.2    ‚∑√»—ĺ∑ž “ł“√≥–Ń’šŃŤŗĺ’¬ßĺÕ

1.3    šŅŅť“ “ł“√≥–šŃŤŗĺ’¬ßĺÕ

1.4    °“√«“ßľ—ßŗŃ◊Õß

1.5    Ļť” –Õ“ī ”ň√—ļļ√‘‚ņ§Ń’šŃŤŗĺ’¬ßĺÕ ”ň√—ļ§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕß∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ

1.6    √–ļļĽ√–Ľ“ňŃŔŤļť“Ļ  ŠŇ–Ľ√–Ľ“ Ť«ĻņŔŃ‘ņ“§šŃŤŗĺ’¬ßĺÕ

2.  Ľ—≠ň“ŗ»√…į°‘®

2.1    °“√Ľ√–°ÕļÕ“™’ĺ„ĻňŃŔŤļť“Ļ

-  Ľ—≠ň“°“√Ę“ī§«“Ń√ŔťŠŇ–‚Õ°“ „Ļ°“√Ľ√–°ÕļÕ“™’ĺ

-  Ľ—≠ň“Ę“ī°“√√«Ń°ŇōŤŃÕ“™’ĺ∑’Ť¬—Ťß¬◊Ļ

-  Ľ√– ļĽ—≠ň“Ę“ī∑ōĻ∑“ß°“√§ť“

2.2    Ę“ī§«“Ń√Ŕť∑“ßīť“Ļŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’°“√ŗ°…Ķ√∑’Ť∑—Ļ Ń—¬

2.3    Ľ—≠ň“√“§“ľŇľŇ‘ĶĶ°ĶŤ”

3.  Ľ—≠ň“īť“Ļ —ߧŃ

3.1    Ľ—≠ň“°“√Ę“īŠňŇŤßĘťÕŃŔŇĘŤ“« “√īť“Ļ “ł“√≥ ōĘ  ŠŇ–ÕĻ“Ń—¬

3.2    Ľ—≠ň“°“√Šĺ√Ť√–ļ“īĘÕ߬“ŗ ĺĶ‘ī

3.3    Ľ—≠ň“°“√„ňťļ√‘°“√ ōĘņ“ĺĘÕßľŔť ŔßÕ“¬ō,ŗīÁ°, Ķ√’, ŠŇ–§Ļĺ‘°“√ šŃŤ∑—Ť«∂÷ß

3.4    Ľ—≠ň“°“√Šĺ√Ť√–ļ“īĘÕß‚√§šĘťŗŇ◊ÕīÕÕ°ŠŇ–‚√§ĺ‘… ōĻ—Ęļť“

3.5     Ľ—≠ň“‚√§Õ—Ļŗ°‘ī®“°°“√Ķ°§ť“ßĘÕß “√ŗ§Ń’„Ļ°“√Ľ√–°ÕļÕ“™’ĺ  °“√„™ť “√ŗ§Ń’   “√ ĽĻŗĽ◊ťÕĻ„ĻÕ“ň“√

3.6    Ę“ī ∂“Ļ∑’ŤÕÕ°°”Ň—ß°“¬   «Ļ “ł“√≥–

3.7    Ľ—≠ň“°“√Ę“īŠňŇŤßĘťÕŃŔŇĘŤ“« “√

3.8    Ę“īŗß‘Ļ∑ōĻ°“√»÷°…“

3.9    Ľ—≠ň“§«“њэŗĘť“„®„Ļ°“√ī”ŗĻ‘Ļ™’«‘ĶÕ¬Ť“ßŃ’§ō≥ņ“ĺ

4.  Ľ—≠ň“īť“Ļ°“√ŗ°…Ķ√

4.1    √“§“ĺ◊™ľŇ∑“ß°“√ŗ°…Ķ√Ķ°ĶŤ”

4.2    ľŇľŇ‘Ķ∑“ß°“√ŗ°…Ķ√Ń’§ō≥ņ“ĺĶŤ”

4.3    ĺ—Ļłōžĺ◊™∑’Ť„™ťŗĺ“–ĽŇŔ°šŃŤ„™Ťĺ—Ļłōž∑’ŤŃ’§ō≥ņ“ĺī’

4.4    Ļť”ŗĺ◊ŤÕ°“√ŗ°…Ķ√šŃŤ∑—Ť«∂÷ß∑—ťßĶ”ļŇ

4

4.5    Ľ—≠ň“ “√ŗ§Ń’Ķ°§ť“ß

5.  Ľ—≠ň“∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

5.1    Ľ—≠ň“Ļť”ŗ ’¬®“°°“√∑Ť«ŃĘ—ßŗĽÁĻŗ«Ň“Ļ“Ļ

5.2    Ę“ī∑“ß√–ļ“¬Ļť”ņ“¬„ĻňŃŔŤļť“Ļ

5.3    §ŇÕßĶ◊ťĻŗĘ‘Ļ  Ń’«—™ĺ◊™Ę÷ťĻĽ°§ŇōŃ∑”„ňť°“√√–ļ“¬Ļť”šŃŤ –ī«°

5.4    °“√ŗľ“ę—ßĘť“«ŠŇ–°“√„™ť “√ŗ§Ń’„Ļ°“√Ľ√–°ÕļÕ“™’ĺŗ°…Ķ√

6.  Ľ—≠ň“°“√ŗŃ◊Õß  °“√ļ√‘ň“√

6.1    §«“ŃŗʝъĘÁßĘÕßÕߧž°√ņ“§Ľ√–™“™Ļ

6.2    ļō§Ň“°√ņ“§ĽĮ‘ļ—Ķ‘Ń’šŃŤŗĺ’¬ßĺÕ

6.3    √–ļļß“Ļ  ÕļĶ.  ¬—ߚэђѓĶ√į“Ļ

6.4    Ľ√–™“™Ļ¬—ߚэŗĘť“„®ļ∑ļ“∑ňĻť“∑’ŤĶ“Ń√–ļÕļĽ√–™“ł‘ĽšĶ¬

 

§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™Ļ

1.  §«“ŃĶťÕß°“√īť“Ļ‚§√ß √ť“ßĺ◊ťĻį“Ļ

1.1    ĘōīŇÕ°§ŇÕß, √ť“ß –ĺ“Ļ  § Ň.,«“ß∑ŤÕ√–ļ“¬Ļť”

1.2    Ķ‘īĶ—ťß‚∑√»—ĺ∑ž “ł“√≥–„ňťŗĺ’¬ßĺÕ∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ

1.3    Ķ‘īĶ—ťßšŅŅť“ “ł“√≥–ŗĺ‘ŤŃĘ÷ťĻ

1.4     °ŤÕ √ť“ߊҖęŤÕŃŠęŃ∂ĻĻŇŔ°√—ß  ň‘Ļ§Ňō°  °ŤÕ √ť“ߊҖĽ√—ļĽ√ōßľ‘«∂ĻĻŇ“ī¬“ß  ∂ĻĻ §ÕĻ°√’Ķ

1.5    „ňťŃ’°“√ĘōīŇÕ°§ŇÕß ŤßĻť”  ŠŇ–°”®—ī«—™ĺ◊™

1.6    „ňťŃ’°“√ʬ“¬ŗĘĶĽ√–Ľ“ňŃŔŤļť“Ļ∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ

1.7    ®—ī„ňťŃ’°“√Ķ—ťß ∂“Ļ’ ŔļĻť”ŗĺ‘ŤŃĘ÷ťĻ

1.8    ®—ī„ňťŃ’°“√°ŤÕ √ť“ߧŇÕß ŤßĻť”ŗĺ‘ŤŃĘ÷ťĻ

2.  §«“ŃĶťÕß°“√īť“Ļŗ»√…į°‘®

2.1    Ĺ÷°Õļ√Ń„ňť§«“Ń√Ŕťīť“ĻÕ“™’ĺ

2.2     Ļ—ļ ĻōĻŗß‘Ļ∑ōĻňŃōĻŗ«’¬Ļ

2.3     √ť“ß‚Õ°“    √ť“ßß“Ļ  ŗĺ‘ŤŃ√“¬šīť

2.4     Ťßŗ √‘Ńīť“Ļ°“√ĶŇ“ī

3.  §«“ŃĶťÕß°“√īť“Ļ —ߧŃ

3.1    „ňť§«“Ń√Ŕťīť“Ļ ōĘ»÷°…“ 

3.2    „ňťŃ’°“√ĽťÕß°—ĻŠŇ–Š°ťšĘĽ—≠ň“¬“ŗ ĺĶ‘ī  °”®—ī¬ōßŇ“¬ŠŇ–√≥√ߧžĽťÕß°—Ļ‚√§

 ĺ‘… ōĻ—Ęļť“

3.3    „ňťŃ’°“√īŔŠŇ ōĘņ“ĺľŔť ŔßÕ“¬ō,ŗīÁ°, Ķ√’,ŠŇ–§Ļĺ‘°“√   ßŗ§√“–ňžľŔť ŔßÕ“¬ō

3.4    ®—ī∑’ŤÕÕ°°”Ň—ß°“¬   «Ļ “ł“√≥–   «Ļ ōĘņ“ĺ

3.5    Ń’»ŔĻ¬žĘťÕŃŔŇĘŤ“« “√  ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ

3.6    „ňť§«“Ń√Ŕťīť“Ļ°“√»÷°…“„Ļ√–ļļ  ŠŇ–°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ

3.7    Ņ◊ťĻŅŔŠŇ– Ťßŗ √‘Ń»‘ŇĽ°√√Ń  ŠŇ–ņŔŃ‘Ľ—≠≠“∑ťÕß∂‘ŤĻ

3.8    ĶťÕß°“√∑ōĻ°“√»÷°…“ ”ň√—ļŗīÁ°∑’Ť¬“°®Ļ

5

4.  §«“ŃĶťÕß°“√īť“Ļ°“√ŗ°…Ķ√

4.1    ®—īĶ—ťß»ŔĻ¬žĘťÕŃŔŇ„Ļ°“√ľŇ‘Ķĺ◊™ľŇ∑“ß°“√ŗ°…Ķ√

4.2    Ĺ÷°Õļ√ѧ«“Ń√Ŕťīť“Ļ«‘™“°“√  ŠŇ–°“√»÷°…“īŔß“Ļ

4.3     Ļ—ļ ĻōĻŗß‘Ļ∑ōĻĺ√ťÕŃÕōĽ°√≥ž

4.4    „ňť§«“Ń√Ŕť∑“ßīť“Ļŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’∑’Ť∑—Ļ Ń—¬

4.5    °ŤÕ √ť“ßŇ“ĻĶ“°ľŇľŇ‘Ķ∑“ß°“√ŗ°…Ķ√

4.6     Ļ—ļ ĻōĻĺ—Ļłōžĺ◊™§ō≥ņ“ĺī’

4.7     Ļ—ļ ĻōĻĺ—ĻłōžĽŇ“

5.  §«“ŃĶťÕß°“√īť“Ļ∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

5.1    √≥√ߧž„ňť§«“Ń√Ŕť„Ļ°“√šŃŤĽŇŤÕ¬Ļť”ŗ ’¬ŇߊэĻť”  Ň”§ŇÕß

5.2    Ĺ÷°Õļ√Ńŗ¬“«™Ļīť“Ļ°“√ÕĻō√—°…ž∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

5.3    ĘōīŇÕ°§ŇÕß∑’ŤĶ◊ťĻŗĘ‘Ļ  ŠŇ–°”®—ī«—™ĺ◊™

5.4    °“√°”®—īʬ–ŠŇ– ‘ŤßĽĮ‘°ŔŇ

6.  §«“ŃĶťÕß°“√īť“Ļ°“√ŗŃ◊Õß  °“√ļ√‘ň“√

6.1    ®—īĽ√–™ōŃĽ√–™“§Ń   √ť“ߧ«“ŃŗʝъĘÁß„ňť°—ļÕߧž°√ņ“§Ľ√–™“™Ļ  °ŇōŤŃ Ķ√’ 

 °ŇōŤŃÕ“ “Õ◊ŤĻś

6.2    ®—īň“ļō§Ň“°√„ňťŗĺ’¬ßĺÕ„Ļ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘

6.3    Õļ√ѧ«“Ń√Ŕťŗ°’Ť¬«°—ļ°ģňŃ“¬„ňťŠ°ŤĽ√–™“™Ļ

6.4    ī”ŗĻ‘Ļ°“√Ķ√«® ÕļŗĘĶ∑’Ťī‘Ļ “ł“√≥–Ľ√–‚¬™Ļž„ĻĶ”ļŇ

6.5    ¬°√–ī—ļŃ“Ķ√į“Ļß“Ļ  ÕļĶ.

 

5.  ņ“√°‘®  Õ”Ļ“®ňĻť“∑’ŤĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ

                   °“√ĺ—≤Ļ“∑ťÕß∂‘ŤĻĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊ÕßĻ—ťĻ  ŗĽÁĻ°“√ √ť“ߧ«“ŃŗʝъĘÁß„ňťŠ°Ť™ōŃ™Ļ  ‚ī¬°“√√Ť«Ń§‘ī  √Ť«ŃŠ°ťšĘĽ—≠ň“  √Ť«Ń √ť“ß  ®—ī∑”   Ťßŗ √‘ѧ«“ŃŗʝъĘÁßĘÕß™ōŃ™Ļ„ĻŗĘĶĺ◊ťĻ∑’ŤĘÕß  Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  ‚ī¬„ňť™ōŃ™ĻŃ’ Ť«Ļ√Ť«Ń„Ļ°“√ĺ—≤Ļ“∑ťÕß∂‘ŤĻ„Ļ∑ō°īť“Ļ  °“√ĺ—≤Ļ“∑ťÕß∂‘ŤĻĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  ®– ŃļŔ√≥žšīť  ®”ŗĽÁĻĶťÕßÕ“»—¬§«“Ń√Ť«ŃŃ◊ÕĘÕ߼√–™“™Ļ„Ļĺ◊ťĻ∑’ŤŠŇ–„ňť™ōŃ™Ļŗ°‘ī§«“ŃĶ√–ňĻ—°„Ļ°“√√Ť«Ń°—ĻŠ°ťšĘĽ—≠ň“ŠŇ–∑”§«“ŃŗĘť“„®„ĻŠĻ«∑“ß°“√Š°ťšĘĽ—≠ň“ĘÕß     ∑ťÕß∂‘ŤĻ°—ĻÕ¬Ť“ß®√‘ß®—ß   ĻÕ°®“°Ļ’ťÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õ߬—ßšīťŗĻťĻ„ňť§ĻŗĽÁĻ»ŔĻ¬ž°Ň“ßĘÕß°“√ĺ—≤Ļ“„Ļ∑ō°īť“Ļ    Ťßŗ √‘ŃŠŇ– Ļ—ļ ĻōĻ„ňť°“√»÷°…“Š°ŤŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ŠŇ–ĺ—≤Ļ“ŗ¬“«™Ļ„ňťĺ√ťÕŃ∑’Ť®–ŗĽÁĻļō§Ň“°√∑’Ť§ō≥ņ“ĺ‚ī¬¬÷ī°√ÕļĶ“ŃŠĻ«∑“ß„Ļ°“√®—ī√–ŗļ’¬ļ°“√»÷°…“   Ť«Ļīť“Ļĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺĻ—ťĻ  ®–ŗĻťĻĺ—≤Ļ“ŗ»√…į°‘®™ōŃ™ĻŠļļĺ÷ŤßĶĻŗÕß  ŠŇ– Ťßŗ √‘Ńŗ»√…į°‘®ŠļļĺÕŗĺ’¬ßÕ’°∑“ßňĻ÷Ťß

°“√«‘ŗ§√“–ňžņ“√°‘®  Õ”Ļ“®ňĻť“∑’ŤĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  Ķ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘ ņ“Ķ”ļŇŠŇ–Õߧž°“√°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ĺ.». 2537  Š°ťšĘŗĺ‘ŤŃŗĶ‘Ń (©ļ—ļ∑’Ť  5)  ĺ.». 2546  ŠŇ–Ķ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘°”ňĻīŠľĻŠŇ–Ę—ťĻĶÕĻ°“√°√–®“¬Õ”Ļ“®„ňťÕߧž°√Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ  ĺ.». 2542  ĶŇÕī®Ļ°ģňŃ“¬Õ◊ŤĻĘÕß  ÕļĶ.  ‚ī¬„™ťŗ∑§Ļ‘§  SWOT  ŗĘť“Ń“™Ť«¬  ∑—ťßĻ’ť  ŗĺ◊ŤÕ„ňť∑√“ļ«Ť“Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ

Ń’Õ”Ļ“®ňĻť“∑’Ť∑’Ť®–ŗĘť“šĽī”ŗĻ‘Ļ°“√Š°ťšĘĽ—≠ň“„ĻŗĘĶĺ◊ťĻ∑’Ť„ňťĶ√ß°—ļ§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™ĻšīťÕ¬Ť“ßš√  ‚ī¬«‘ŗ§√“–ňž®ōīŠĘÁß  ®ōīÕŤÕĻ  ‚Õ°“   ņ—¬§ō°§“Ń  „Ļ°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√ņ“√°‘®Ķ“ŃňŇ—°  SWOT  Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õßšīť°”ňĻī«‘ł’°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√Ķ“Ńņ“√°‘®  „ňť Õī§ŇťÕß°—ļŠľĻĺ—≤Ļ“ŗ»√…į°‘®ŠŇ– —ߧъňŤß™“Ķ‘ 

6

ŠľĻĺ—≤Ļ“®—ßň«—ī  ŠľĻĺ—≤Ļ“Õ”ŗņÕ  ŠľĻĺ—≤Ļ“Ķ”ļŇ  Ļ‚¬ļ“¬ĘÕßľŔťļ√‘ň“√∑ťÕß∂‘ŤĻ  ∑—ťßĻ’ť “Ń“√∂«‘ŗ§√“–ňžņ“√°‘®„ňťĶ√ß°—ļ ņ“弗≠ň“  ‚ī¬ “Ń“√∂°”ňĻīŠļŤßņ“√°‘®šīťŗĽÁĻ  7  īť“Ļ  ę÷Ťßņ“√°‘®ī—ß°ŇŤ“«∂Ŕ°°”ňĻīÕ¬ŔŤ„Ļĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘ ņ“Ķ”ļŇŠŇ–Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ĺ.». 2537  Š°ťšĘŗĺ‘ŤŃŗĶ‘Ń (©ļ—ļ∑’Ť  5)  ĺ.». 2546  ŠŇ–Ķ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘°”ňĻīŠľĻŠŇ–Ę—ťĻĶÕĻ°“√°√–®“¬Õ”Ļ“®„ňťÕߧž°√Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ  ĺ.». 2542  ī—ßĻ’ť

5.1   īť“Ļ‚§√ß √ť“ßĺ◊ťĻį“Ļ  Ń’ņ“√°‘®∑’Ťŗ°’Ť¬«ĘťÕßī—ßĻ’ť

(1)    ®—ī„ňťŃ’ŠŇ–ļ”√ōß√—°…“∑“ßĻť”ŠŇ–∑“ßļ° (Ń“Ķ√“  67 (1))

(2)    „ňťŃ’Ļť”ŗĺ◊ŤÕ°“√ÕōĽ‚ņ§  ļ√‘‚ņ§  ŠŇ–°“√ŗ°…Ķ√ (Ń“Ķ√“  68 (1))

(3)    „ňťŃ’ŠŇ–ļ”√ōß°“√šŅŅť“ň√◊ÕŠ ß «Ť“ß‚ī¬«‘ł’Õ◊ŤĻ (Ń“Ķ√“  68(2))

(4)    ®—ī„ňťŃ’ŠŇ–ļ”√ōß√—°…“∑“ß√–ļ“¬Ļť”  (Ń“Ķ√“  68(3))

(5)    °“√ “ł“√≥ŔĽ‚ņ§ŠŇ–°“√°ŤÕ √ť“ßÕ◊ŤĻś  (Ń“Ķ√“  16(4))

(6)    °“√ “ł“√≥ŔĽ°“√  (Ń“Ķ√“  16(5))

5.2   īť“Ļ Ťßŗ √‘ѧō≥ņ“ĺ™’«‘Ķ  Ń’ņ“√°‘®∑’Ťŗ°’Ť¬«ĘťÕßī—ßĻ’ť

(1)   Ťßŗ √‘Ń°“√ĺ—≤Ļ“ Ķ√’  ŗīÁ°  ŗ¬“«™Ļ  ľŔť ŔßÕ“¬ō  ŠŇ–ľŔťĺ‘°“√  (Ń“Ķ√“  67(6))

(2)    ĽťÕß°—Ļ‚√§ŠŇ–√–ß—ļ‚√§Ķ‘īĶŤÕ  (Ń“Ķ√“  67(3))

(3)    „ňťŃ’ŠŇ–ļ”√ōß ∂“Ļ∑’ŤĽ√–™ōŃ  °“√°’Ő“  °“√ĺ—°ľŤÕĻň¬ŤÕĻ„®ŠŇ– «Ļ “ł“√≥–(Ń“Ķ√“  68(4))

(4)    °“√ —ߧѠßŗ§√“–ňž ŠŇ–°“√ĺ—≤Ļ“§ō≥ņ“ĺ™’«‘ĶŗīÁ°   Ķ√’  §Ļ™√“  ŠŇ–ľŔťīťÕ¬‚Õ°“   (Ń“Ķ√“  16(10))

(5)    °“√Ľ√—ļĽ√ōߊňŇŤß™ōŃ™ĻŠÕÕ—īŠŇ–°“√®—ī°“√ŗ°’Ť¬«°—ļ∑’ŤÕ¬ŔŤÕ“»—¬  (Ń“Ķ√“  16(2))

(6)    °“√ Ťßŗ √‘ŃĽ√–™“ł‘ĽšĶ¬  §«“Ńŗ ŃÕņ“§  ŠŇ– ‘∑ł‘ŗ √’ņ“ĺĘÕ߼√–™“™Ļ

(Ń“Ķ√“  16(5))

(7)    °“√ “ł“√≥ ōĘ  °“√ÕĻ“Ń—¬§√Õļ§√—«ŠŇ–°“√√—°…“嬓ļ“Ň  (Ń“Ķ√“  16(19))

5.3    īť“Ļ°“√®—ī√–ŗļ’¬ļ™ōŃ™Ļ   —ߧѠ ŠŇ–°“√√—°…“§«“Ń ßļŗ√’¬ļ√ťÕ¬  Ń’ņ“√°‘®∑’Ť ŗ°’Ť¬«ĘťÕß  ī—ßĻ’ť

(1)    ĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“ “ł“√≥ņ—¬  (Ń“Ķ√“  67(4))

(2)    °“√§ōťŃ§√ÕßīŔŠŇŠŇ–√—°…“∑√—嬞 ‘ĻÕ—ĻŗĽÁĻ “ł“√≥ Ńļ—Ķ‘ĘÕߊľŤĻī‘Ļ

(Ń“Ķ√“  68(8))

(3)    °“√ľ—ßŗŃ◊Õß  (Ń“Ķ√“  68(13))

(4)    ®—ī„ňťŃ’∑’Ť®Õī√∂  (Ń“Ķ√“  16(3))

(5)    °“√√—°…“§«“Ń –Õ“īŠŇ–§«“ŃŗĽÁĻ√–ŗļ’¬ļŗ√’¬ļ√ťÕ¬ĘÕßļť“ĻŗŃ◊Õß

(Ń“Ķ√“  16(17))

(6)    °“√§«ļ§ōŃÕ“§“√  (Ń“Ķ√“  16(28))

5.4   īť“Ļ°“√«“ߊľĻ  °“√ Ťßŗ √‘Ń°“√Ňß∑ōĻ  ĺ“≥‘™¬°√√ŃŠŇ–°“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«  Ń’ņ“√°‘®∑’Ť

 ŗ°’Ť¬«ĘťÕß  ī—ßĻ’ť

(1)     Ťßŗ √‘Ń„ňťŃ’ÕōĶ “ň°√√Ń„Ļ§√Õļ§√—«  (Ń“Ķ√“  68(6))

(2)    „ňťŃ’ŠŇ– Ťßŗ √‘Ń°ŇōŤŃŗ°…Ķ√°√  ŠŇ–°‘®°“√ ň°√≥ž   (Ń“Ķ√“  68(5))

(3)    ļ”√ōߊҖ Ťßŗ √‘Ń°“√Ľ√–°ÕļÕ“™’ĺĘÕß√“…ģ√  (Ń“Ķ√“  68(7))

7

(4)    „ňťŃ’ĶŇ“ī  ∑Ť“ŗ∑’¬ļŗ√◊Õ  ŠŇ–∑Ť“Ęť“Ń  (Ń“Ķ√“  68(10))

(5)    °“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«  (Ń“Ķ√“  68(12))

(6)    °‘®°“√ŗ°’Ť¬«°—ļ°“√ĺ“≥‘™¬ž  (Ń“Ķ√“  68(11))

(7)    °“√ Ťßŗ √‘Ń  °“√Ĺ÷°ŠŇ–Ľ√–°ÕļÕ“™’ĺ  (Ń“Ķ√“  16(6))

(8)    °“√ĺ“≥‘™¬°√√ŃŠŇ–°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√Ňß∑ōĻ  (Ń“Ķ√“  16(7))

5.5  īť“Ļ°“√ļ√‘ň“√®—ī°“√ŠŇ–°“√ÕĻō√—°…ž∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃŃ’ņ“√°‘®∑’Ť

                           ŗ°’Ť¬«ĘťÕß  ī—ßĻ’ť

         (1) §ōťŃ§√Õß  īŔŠŇ  ŠŇ–ļ”√ōß√—°…“∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ  (Ń“Ķ√“  67(7))

         (2)  √—°…“§«“Ń –Õ“īĘÕß∂ĻĻ  ∑“ßĻť”  ∑“ßŗī‘Ļ  ŠŇ–∑’Ť “ł“√≥– √«Ń∑—ťß°”®—īŃŔŇĹÕ¬

               ŠŇ– ‘ŤßĽĮ‘°ŔŇ  (Ń“Ķ√“  67(2))

(3)     °“√®—ī°“√ ‘ŤßŠ«īŇťÕŃŠŇ–ŃŇĺ‘…ĶŤ“ßś  (Ń“Ķ√“  17(12)

5.6  īť“Ļ°“√»÷°…“  »“ Ļ“  »‘ŇĽ«—≤Ļł√√Ń  ®“√’ĶĽ√–ŗĺ≥’  ŠŇ–ņŔŃ‘Ľ—≠≠“∑ťÕß∂‘ŤĻ  Ń’ ņ“√°‘®∑’Ťŗ°’Ť¬«ĘťÕß  ī—ßĻ’ť

(1)    ļ”√ōß√—°…“»‘ŇĽ–  ®“√’ĶĽ√–ŗĺ≥’  ņŔŃ‘Ľ—≠≠“∑ťÕß∂‘ŤĻ  ŠŇ–«—≤Ļł√√ŃÕ—Ļī’ĘÕß∑ťÕß∂‘ŤĻ  (Ń“Ķ√“  67(8))

(2)     Ťßŗ √‘Ń°“√»÷°…“  »“ Ļ“  ŠŇ–«—≤Ļł√√Ń  (Ń“Ķ√“  67(5))

(3)    °“√®—ī°“√»÷°…“  (Ń“Ķ√“  16(9))

(4)    °“√ Ťßŗ √‘Ń°“√°’Ő“  ®“√’ĶĽ√–ŗĺ≥’  ŠŇ–«—≤Ļł√√ŃÕ—Ļī’ß“ŃĘÕß∑ťÕß∂‘ŤĻ

(Ń“Ķ√“  17(18))

5.7    īť“Ļ°“√ļ√‘ň“√®—ī°“√ŠŇ–°“√ Ļ—ļ ĻōĻ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ņ“√°‘®ĘÕß Ť«Ļ√“™°“√ŠŇ–Õߧž°√

   Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ  Ń’ņ“√°‘®∑’Ťŗ°’Ť¬«ĘťÕß  ī—ßĻ’ť

(1)  Ļ—ļ ĻōĻ ņ“Ķ”ļŇŠŇ–Õߧž°√Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻÕ◊ŤĻ„Ļ°“√ĺ—≤Ļ“∑ťÕß∂‘ŤĻ

(Ń“Ķ√“  45(3))

(2)    ĽĮ‘ļ—Ķ‘ňĻť“∑’ŤÕ◊ŤĻĶ“Ń∑’Ť∑“ß√“™°“√ŃÕļňŃ“¬‚ī¬®—ī √√ßļĽ√–Ń“≥ň√◊Õļō§Ň“°√

„ňťĶ“ѧ«“Ń®”ŗĽÁĻŠŇ– Ń§«√  (Ń“Ķ√“  67(9))

(3)     Ťßŗ √‘Ń°“√Ń’ Ť«Ļ√Ť«ŃĘÕß√“…ģ√  „Ļ°“√Ń’Ń“Ķ√°“√ĽťÕß°—Ļ  (Ń“Ķ√“  16(16))

(4)    °“√Ľ√– “ĻŠŇ–„ňť§«“Ń√Ť«ŃŃ◊Õ„Ļ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ňĻť“∑’ŤĘÕßÕߧž°√Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ  (Ń“Ķ√“  17(3))

(5)  °“√ √ť“ߊҖļ”√ōß√—°…“∑“ßļ°ŠŇ–∑“ßĻť”∑’Ťŗ™◊ŤÕŃĶŤÕ√–ň«Ť“ßÕߧž°√Ľ°§√Õß Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻÕ◊ŤĻ  (Ń“Ķ√“  17(16))

ňŃ“¬ŗňĶō  :   Ń“Ķ√“  67,68  ňŃ“¬∂÷ß  ĺ..ļ. ņ“Ķ”ļŇŠŇ–Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ĺ.». 2537  ŠŇ– Š°ťšĘ  ĺ.».  2542

                 Ń“Ķ√“  45  ňŃ“¬∂÷ß  ĺ..ļ.°”ňĻīŠľĻŠŇ–Ę—ťĻĶÕĻ°“√°√–®“¬Õ”Ļ“®„ňťŠ°ŤÕߧž°√Ľ°§√Õß  Ť«Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ

          ņ“√°‘®∑—ťß  7  īť“ĻĶ“Ń∑’Ť°ģňŃ“¬°”ňĻī„ňťÕ”Ļ“®Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇĻ—ťĻ “Ń“√∂∑’Ť®–Š°ťšĘĽ—≠ň“ĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊ÕßšīťŗĽÁĻÕ¬Ť“ßī’  Ń’Ľ√– ‘∑ł‘ņ“ĺŠŇ–Ľ√– ‘∑ł‘ľŇ  ∑—ťßĻ’ť  ‚ī¬§”Ļ÷ß∂÷ߧ«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™Ļ„ĻŗĘĶĺ◊ťĻ∑’ŤĽ√–°Õļ°—ļ°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√ĘÕßÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ  ®–ĶťÕß Õī§ŇťÕß°—ļŠľĻĺ—≤Ļ“ŗ»√…į°‘®ŠŇ– —ߧъňŤß™“Ķ‘  ŠľĻĺ—≤Ļ“®—ßň«—ī  ŠľĻĺ—≤Ļ“Õ”ŗņÕ  ŠľĻĺ—≤Ļ“Ķ”ļŇ  Ļ‚¬ļ“¬ĘÕß√—įļ“Ň  ŠŇ–Ļ‚¬ļ“¬ĘÕßľŔťļ√‘ň“√Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇŗĽÁĻ ”§—≠

8

6.  ņ“√°‘®ňŇ—°ŠŇ–ņ“√°‘®√Õß∑’ŤÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ®–ī”ŗĻ‘Ļ°“√

                   ņ“√°‘®ňŇ—°

                   1.  ĺ—≤Ļ“‚§√ß √ť“ßĺ◊ťĻį“Ļ

                   2.  ĺ—≤Ļ“īť“Ļ§ō≥ņ“ĺ™’«‘Ķ

                   3.  ĺ—≤Ļ“īť“Ļ°“√ŗ°…Ķ√

                   ņ“√°‘®√Õß

                   1.  °“√Ņ◊ťĻŅŔ«—≤Ļł√√ŃŠŇ– Ťßŗ √‘ŃĽ√–ŗĺ≥’

                   2.  °“√ Ļ—ļ ĻōĻŠŇ– Ťßŗ √‘Ń»—°¬ņ“ĺ°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

                   3.  īť“Ļ°“√«“ߊľĻ  °“√ Ťßŗ √‘Ń°“√Ňß∑ōĻ

                          4.  ®—ī√–ŗļ’¬ļ™ōŃ™Ļ   —ߧѠ ŠŇ–°“√√—°…“§«“Ń ßļŗ√’¬ļ√ťÕ¬

5.  īť“Ļ°“√ÕĻō√—°…ž∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

6.  īť“Ļ°“√ĺ—≤Ļ“°“√ŗŃ◊ÕߊҖ°“√ļ√‘ň“√

7.  īť“Ļ°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√»÷°…“

8.  īť“Ļ°“√ĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“ “ł“√≥ņ—¬

9.   Ťßŗ √‘Ń°“√ “ł“√≥ ōĘ

10.   Ťßŗ √‘Ń°“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«

 

7.   √ōĽĽ—≠ň“ŠŇ–ŠĻ«∑“ß„Ļ°“√°”ňĻī‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ√“™°“√ŠŇ–°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß

                   Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  ŗĽÁĻÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇĘĻ“ī°Ň“ß  ‚ī¬°”ňĻī    ‚§√ß √ť“ß°“√ŠļŤß Ť«Ļ√“™°“√ÕÕ°ŗĽÁĻ  5   Ť«Ļ  šīťŠ°Ť   ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—īÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ   Ť«Ļ°“√§Ň—ß   Ť«Ļ‚¬ł“   Ť«Ļ “ł“√≥ ōĘŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ  ŠŇ– Ť«Ļ°“√»÷°…“  »“ Ļ“ «—≤Ļł√√ŃŠŇ– «— ī‘°“√ —ߧѠ   °”ňĻī„ňťŃ’°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß  ®”Ļ«Ļ∑—ťß ‘ťĻ  21  Õ—Ķ√“  Ľ—®®ōļ—ĻÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  Ń’ņ“√°‘®ŠŇ–Ľ√‘Ń“≥ß“Ļ∑’Ťŗĺ‘ŤŃŃ“°Ę÷ťĻ®“°ŗī‘Ń  ŠŇ–Ń’§«“ŃĶťÕß°“√„™ťļō§Ň“°√∑’ŤŃ’§«“Ń™”Ļ“≠ň√◊Õŗ™’Ť¬«™“≠ŗ©ĺ“–īť“Ļ„Ļ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ņ“√°‘®  ŗĺ◊ŤÕ„ňť Õī§ŇťÕß°—ļņ“√°‘®ŠŇ–Õ”Ļ“®ňĻť“∑’Ť∑’Ťŗĺ‘ŤŃĘ÷ťĻ  ĻÕ°®“°Ļ’ť¬—ßŃ’§«“Ń®”ŗĽÁĻ∑’Ť®–ĶťÕß„™ťļō§Ň“°√∑’ŤŃ’§«“Ń√Ŕť§«“Ń “Ń“√∂īť“ĻÕ◊ŤĻś  ĻÕ°ŗňĻ◊Õ®“°Ķ”ŠňĻŤß∑’Ť°”ňĻīš«ť  ŗĺ◊ŤÕ„ňťŠ°ťšĘĽ—≠ň“ŠŇ–„ňť°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“Ļŗ°‘īĽ√– ‘∑ł‘ņ“ĺŠŇ– ĻÕßĶÕļ§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕ߼√–™“™Ļ„Ļĺ◊ťĻ∑’ŤšīťÕ¬Ť“ß∑—Ť«∂÷ß  ī—ßĻ—ťĻ  ®÷ßĶťÕßŃ’°“√°”ňĻī‚§√ß √ť“ߊҖ°”ňĻī°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤĘ÷ťĻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

8.  ‚§√ß √ť“ß°“√°”ňĻī Ť«Ļ√“™°“√

8.1   ‚§√ß √ť“ß

®“°°“√∑’ŤÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  šīť°”ňĻīņ“√°‘®ňŇ—°ŠŇ–ņ“√°‘®√Õß∑’Ť®–ī”ŗĻ‘Ļ°“√  ‚ī¬Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õßšīť°”ňĻīĶ”ŠňĻŤßĘÕßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ„ňťĶ√ß°—ļņ“√°‘®ī—ß°ŇŤ“«Ļ—ťĻŠŇ–„Ļ√–¬–Š√°°“√°”ňĻī‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ√“™°“√∑’Ť®–√Õß√—ļ°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√Ķ“Ńņ“√°‘®Ļ—ťĻ  šīť°”ňĻīŗĽÁĻņ“√°‘®Õ¬ŔŤ„Ļß“Ļň√◊Õ°”ňĻīŗĽÁĻß“Ļ  ŠŇ–„Ļ√–¬–ĶŤÕšĽ  ŗŃ◊ŤÕŃ’°“√ī”ŗĻ‘Ļ°“√Ķ“Ńņ“√°‘®Ļ—ťĻ  ŠŇ–Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õßĺ‘®“√≥“ŠŇť«ŗňÁĻ«Ť“  ņ“√°‘®Ļ—ťĻŃ’Ľ√‘Ń“≥ß“ĻŃ“°ĺÕ°ÁÕ“®®–ĺ‘®“√≥“Ķ—ťßŗĽÁĻ Ť«Ļ√“™°“√ĶŤÕšĽ 

 

 

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”җ߼—®®ōļ—Ļ

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤ

ňŃ“¬ŗňĶō

1.   ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī  ÕļĶ.

1.1  ß“Ļļ√‘ň“√∑—Ť«šĽ

-          ß“Ļ “√ļ√√≥

-          ß“Ļļ√‘ň“√ß“Ļļō§§Ň

-          ß“ĻŗŇ◊Õ°Ķ—ťßŠŇ–∑–ŗļ’¬ĻĘťÕŃŔŇ

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«

1.2  ß“ĻĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ

-          ß“ĻĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ

-          ß“Ļ«‘™“°“√

-          ß“ĻĘťÕŃŔŇŠŇ–Ľ√–™“ —Ńĺ—Ļłž

-          ß“ĻßļĽ√–Ń“≥

1.3  ß“Ļ°ģňŃ“¬ŠŇ–§ī’

-          ß“Ļ°ģňŃ“¬ŠŇ–§ī’

-          ß“Ļ√ťÕßŗ√’¬Ļ  √ťÕß∑ō°ĘžŠŇ–Õō∑ł√≥ž

     -     ß“ĻĘťÕļ—≠≠—Ķ‘ŠŇ–√–ŗļ’¬ļ

 

 

1.4  ß“ĻĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“ “ł“√≥ņ—¬

-          ß“ĻÕ”Ļ«¬°“√

-          ß“ĻĽťÕß°—Ļ

     -     ß“ĻŅ◊ťĻŅŔ

 

1.  ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī  ÕļĶ.

1.1  ß“Ļļ√‘ň“√∑—Ť«šĽ

-          ß“Ļ “√ļ√√≥

-          ß“Ļļ√‘ň“√ß“Ļļō§§Ň

-          ß“ĻŗŇ◊Õ°Ķ—ťßŠŇ–∑–ŗļ’¬ĻĘťÕŃŔŇ

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«

1.2  ß“ĻĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ

-          ß“ĻĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ

-          ß“Ļ«‘™“°“√

-          ß“ĻĘťÕŃŔŇŠŇ–Ľ√–™“ —Ńĺ—Ļłž

-          ß“ĻßļĽ√–Ń“≥

1.3  ß“Ļ°ģňŃ“¬ŠŇ–§ī’

-          ß“Ļ°ģňŃ“¬ŠŇ–§ī’

-          ß“Ļ√ťÕßŗ√’¬Ļ  √ťÕß∑ō°ĘžŠŇ–Õō∑ł√≥ž

-          ß“ĻĘťÕļ—≠≠—Ķ‘ŠŇ–√–ŗļ’¬ļ

-          ß“Ļ®ī∑–ŗļ’¬Ļĺ“≥‘™¬ž

-          ß“Ļ§ōťŃ§√ÕßľŔťļ√‘‚ņ§

1.4  ß“ĻĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“ “ł“√≥ņ—¬

-          ß“ĻÕ”Ļ«¬°“√

-          ß“ĻĽťÕß°—Ļ

     -     ß“ĻŅ◊ťĻŅŔ

 

 

 

 

 

 

10

 

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”җ߼—®®ōļ—Ļ

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤ

ňŃ“¬ŗňĶō

1.5  ß“Ļ°‘®°“√ ņ“ ÕļĶ.

    -     ß“Ļ√–ŗļ’¬ļĘťÕļ—ߧ—ļ°“√Ľ√–™ōŃ

    -     ß“Ļ°“√Ľ√–™ōŃ

     -     ß“ĻÕ”Ļ«¬°“√ŠŇ–Ľ√– “Ļß“Ļ

1.6  ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ŗ°…Ķ√

     -     ß“Ļ«‘™“°“√ŗ°…Ķ√

     -     ß“Ļŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’∑“ß°“√ŗ°…Ķ√

     -     ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ŗ°…Ķ√

1.7  ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃĽ»ō —Ķ«ž

     -     ß“ĻĘťÕŃŔŇ«‘™“°“√

     -     ß“Ļļ”ļ—īĻť”ŗ ’¬®“°°“√ŗŇ’ť¬ß —Ķ«ž

     -     ß“Ļ§«ļ§ōŃŠŇ–ĽťÕß°—Ļ‚√§√–ļ“ī

     -     ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ŗĺ“–ŗŇ’ť¬ß —Ķ«žĻť”

1.8  ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃŠŇ–ĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ

     -     ß“ĻĹ÷°Õļ√ŃÕ“™’ĺ

     -     ß“Ļĺ—≤Ļ“°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

     -     ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń∑ōĻ°ŇōŤŃŗ°…Ķ√

 

 

1.5  ß“Ļ°‘®°“√ ņ“ ÕļĶ.

     -     ß“Ļ√–ŗļ’¬ļĘťÕļ—ߧ—ļ°“√Ľ√–™ōŃ

     -     ß“Ļ°“√Ľ√–™ōŃ

     -     ß“ĻÕ”Ļ«¬°“√ŠŇ–Ľ√– “Ļß“Ļ

1.6  ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ŗ°…Ķ√

     -     ß“Ļ«‘™“°“√ŗ°…Ķ√

     -     ß“Ļŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’∑“ß°“√ŗ°…Ķ√

     -     ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ŗ°…Ķ√

1.7  ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃĽ»ō —Ķ«ž

     -     ß“ĻĘťÕŃŔŇ«‘™“°“√

     -     ß“Ļļ”ļ—īĻť”ŗ ’¬®“°°“√ŗŇ’ť¬ß —Ķ«ž

     -     ß“Ļ§«ļ§ōŃŠŇ–ĽťÕß°—Ļ‚√§√–ļ“ī

     -     ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ŗĺ“–ŗŇ’ť¬ß —Ķ«žĻť”

1.8  ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃŠŇ–ĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ

     -     ß“ĻĹ÷°Õļ√ŃÕ“™’ĺ

     -     ß“Ļĺ—≤Ļ“°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

     -     ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń∑ōĻ°ŇōŤŃŗ°…Ķ√

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”җ߼—®®ōļ—Ļ

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤ

ňŃ“¬ŗňĶō

2.   Ť«Ļ°“√§Ň—ß

2.1  ß“Ļ°“√ŗß‘Ļ

-          ß“Ļ°“√ŗß‘Ļ

-          ß“Ļ√—ļŗß‘Ļŗļ‘°®Ť“¬ŗß‘Ļ

-          ß“Ļ®—ī∑”ģ’°“ŗļ‘°®Ť“¬ŗß‘Ļ

-          ß“Ļŗ°Áļ√—°…“ŗß‘Ļ

2.2  ß“Ļļ—≠™’

-          ß“Ļ°“√ļ—≠™’

-          ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļ§ōŃ°“√ŗļ‘°®Ť“¬ŗß‘Ļ

-          ß“Ļßļ°“√ŗß‘ĻŠŇ–ßļ∑īŇÕß

-          ß“ĻŠ īßį“Ļ–∑“ß°“√ŗß‘Ļ

2.3  ß“Ļĺ—≤Ļ“ŠŇ–®—īŗ°Áļ√“¬šīť

-          ß“Ļņ“…’Õ“°√ §Ť“ł√√ŃŗĻ’¬ŃŠŇ–§Ť“ŗ™Ť“

-          ß“Ļĺ—≤Ļ“√“¬šīť

-          ß“Ļ§«ļ§ōŃ°‘®°“√§ť“ŠŇ–§Ť“Ľ√—ļ

    -     ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļ§«ļ§ōŃŠŇ–ŗ√Ťß√—ī√“¬šīť

2.4  ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļ∑√—嬞 ‘ĻŠŇ–ĺ— īō

-          ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļ∑√—嬞 ‘ĻŠŇ–ŠľĻ∑’Ťņ“…’

-          ß“Ļĺ— īō

-          ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļŗļ‘°®Ť“¬«— īō§√ōņ—≥Īž

-          ß“Ļłō√°“√

 

 

2.   Ť«Ļ°“√§Ň—ß

2.1  ß“Ļ°“√ŗß‘Ļ

-          ß“Ļ°“√ŗß‘Ļ

-          ß“Ļ√—ļŗß‘Ļŗļ‘°®Ť“¬ŗß‘Ļ

-          ß“Ļ®—ī∑”ģ’°“ŗļ‘°®Ť“¬ŗß‘Ļ

-          ß“Ļŗ°Áļ√—°…“ŗß‘Ļ

2.2  ß“Ļļ—≠™’

-          ß“Ļ°“√ļ—≠™’

-          ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļ§ōŃ°“√ŗļ‘°®Ť“¬ŗß‘Ļ

-          ß“Ļßļ°“√ŗß‘ĻŠŇ–ßļ∑īŇÕß

-          ß“ĻŠ īßį“Ļ–∑“ß°“√ŗß‘Ļ

2.3  ß“Ļĺ—≤Ļ“ŠŇ–®—īŗ°Áļ√“¬šīť

-          ß“Ļņ“…’Õ“°√  §Ť“ł√√ŃŗĻ’¬ŃŠŇ–§Ť“ŗ™Ť“

-          ß“Ļĺ—≤Ļ“√“¬šīť

-          ß“Ļ§«ļ§ōŃ°‘®°“√§ť“ŠŇ–§Ť“Ľ√—ļ

    -     ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļ§«ļ§ōŃŠŇ–ŗ√Ťß√—ī√“¬šīť

2.4  ß“Ļĺ— īō

-          ß“Ļĺ— īō

-          ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļŗļ‘°®Ť“¬«— īō§√ōņ—≥Īž

-          ß“Ļłō√°“√

2.5   ß“ĻŠľĻ∑’Ťņ“…’ŠŇ–∑–ŗļ’¬Ļ∑√—嬞 ‘Ļ

     -     ß“ĻŠľĻ∑’Ťņ“…’ŠŇ–∑–ŗļ’¬Ļ∑√—嬞 ‘Ļ  (LTAX 3000)

     -    ß“Ļ√–ļļ “√ Ļŗ∑»ņŔŃ‘»“ Ķ√ž (LTAXGIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”җ߼—®®ōļ—Ļ

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤ

ňŃ“¬ŗňĶō

3.   Ť«Ļ‚¬ł“

3.1  ß“Ļ°ŤÕ √ť“ß

-          ß“Ļ°ŤÕ √ť“ߊҖļŔ√≥–∂ĻĻ

-          ß“Ļ°ŤÕ √ť“ß –ĺ“ĻŠŇ–ŗĘ◊ŤÕĻ∑īĻť”

-          ß“Ļ ”√«®ĘťÕŃŔŇ°ŤÕ √ť“ß

3.2  ÕÕ°ŠļļŠŇ–§«ļ§ōŃÕ“§“√

-          ß“ĻĽ√–ŗŃ‘Ļ√“§“

-          ß“Ļ§«ļ§ōŃ°“√°ŤÕ √ť“ßÕ“§“√

-          ß“ĻÕÕ°ŠļļŠŇ–ļ√‘°“√ĘťÕŃŔŇ

3.3  ß“ĻĽ√– “Ļ “ł“√≥ŔĽ‚ņ§

-          ß“ĻĽ√– “Ļ°‘®°“√Ľ√–Ľ“

-          ß“ĻšŅŅť“ “ł“√≥–

-          ß“Ļ√–ļ“¬Ļť”

-          ß“Ļłō√°“√

3.4  ß“Ļľ—ßŗŃ◊Õß

-          ß“Ļ ”√«®ŠŇ–ŠľĻ∑’Ť

-          ß“Ļ«“ßľ—ߊҖĺ—≤Ļ“ŗŃ◊Õß

-          ß“Ļ§«ļ§ōŃ∑“ßľ—ßŗŃ◊Õß

     -     ß“Ļļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ

 

 

3.   Ť«Ļ‚¬ł“

3.1  ß“Ļ°ŤÕ √ť“ß

-          ß“Ļ°ŤÕ √ť“ߊҖļŔ√≥–∂ĻĻ

-          ß“Ļ°ŤÕ √ť“ß –ĺ“ĻŠŇ–ŗĘ◊ŤÕĻ∑īĻť”

-          ß“Ļ ”√«®ĘťÕŃŔŇ°ŤÕ √ť“ß

3.2  ÕÕ°ŠļļŠŇ–§«ļ§ōŃÕ“§“√

-          ß“ĻĽ√–ŗŃ‘Ļ√“§“

-          ß“Ļ§«ļ§ōŃ°“√°ŤÕ √ť“ßÕ“§“√

-          ß“ĻÕÕ°ŠļļŠŇ–ļ√‘°“√ĘťÕŃŔŇ

3.3  ß“ĻĽ√– “Ļ “ł“√≥ŔĽ‚ņ§

-          ß“ĻĽ√– “Ļ°‘®°“√Ľ√–Ľ“

-          ß“ĻšŅŅť“ “ł“√≥–

-          ß“Ļ√–ļ“¬Ļť”

-          ß“Ļłō√°“√

3.4  ß“Ļľ—ßŗŃ◊Õß

-          ß“Ļ ”√«®ŠŇ–ŠľĻ∑’Ť

-          ß“Ļ«“ßľ—ߊҖĺ—≤Ļ“ŗŃ◊Õß

-          ß“Ļ§«ļ§ōŃľ—ßŗŃ◊Õß

-          ß“Ļļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”җ߼—®®ōļ—Ļ

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”җ߼—®®ōļ—Ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

4.   Ť«Ļ “ł“√≥ ōĘŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

4.1  ß“ĻÕĻ“Ń—¬ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

-          ß“Ļ ōĘ“ņ‘ļ“Ň∑—Ť«šĽ

-          ß“Ļ ōĘ“ņ‘ļ“ŇÕ“ň“√ŠŇ– ∂“ĻĽ√–°Õļ°“√

-          ß“Ļ§«ļ§ōŃŠŇ–®—ī°“√§ō≥ņ“ĺ

        ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

     -    ß“ĻÕĻō≠“ĶĶ“ŃĘťÕļ—≠≠—Ķ‘

4.2  ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺŠŇ– “ł“√≥ ōĘ

-          ß“ĻÕĻ“Ń—¬™ōŃ™Ļ

-          ß“ĻĽťÕß°—Ļ¬“ŗ ĺĶ‘ī

-          ß“Ļ ōĘ»÷°…“ŠŇ–§«ļ§ōŃ‚√§Ķ‘īĶŤÕ

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺ

4.3  ß“Ļ√—°…“§«“Ń –Õ“ī

-          ß“Ļ√—°…“§«“Ń –Õ“ī

-          ß“Ļ°”®—īʬ–ŠŇ–Ļť”ŗ ’¬

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃŠŇ–ŗľ¬Šĺ√Ť

 

 

4.   Ť«Ļ “ł“√≥ ōĘŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

4.1  ß“ĻÕĻ“Ń—¬ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

-          ß“Ļ ōĘ“ņ‘ļ“Ň∑—Ť«šĽ

-          ß“Ļ ōĘ“ņ‘ļ“ŇÕ“ň“√ŠŇ– ∂“ĻĽ√–°Õļ°“√

-          ß“Ļ§«ļ§ōŃŠŇ–®—ī°“√§ō≥ņ“ĺ

        ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

       -      ß“ĻÕĻō≠“ĶĶ“ŃĘťÕļ—≠≠—Ķ‘

4.2  ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺŠŇ– “ł“√≥ ōĘ

-          ß“ĻÕĻ“Ń—¬™ōŃ™Ļ

-          ß“ĻĽťÕß°—Ļ¬“ŗ ĺĶ‘ī

-          ß“Ļ ōĘ»÷°…“ŠŇ–§«ļ§ōŃ‚√§Ķ‘īĶŤÕ

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺ

4.3  ß“Ļ√—°…“§«“Ń –Õ“ī

-          ß“Ļ√—°…“§«“Ń –Õ“ī

-          ß“Ļ°”®—īʬ–ŠŇ–Ļť”ŗ ’¬

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃŠŇ–ŗľ¬Šĺ√Ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”җ߼—®®ōļ—Ļ

‚§√ß √ť“ßĶ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤ

ňŃ“¬ŗňĶō

5.   Ť«Ļ°“√»÷°…“  »“ Ļ“  «—≤Ļł√√Ń

ŠŇ– «— ī‘°“√ —ߧŃ

5.1  ß“Ļļ√‘ň“√°“√»÷°…“ŠŇ– Ťßŗ √‘Ń°‘®°“√

       ‚√ßŗ√’¬Ļ

-          ß“ĻĘťÕŃŔŇ

-          ß“ĻĽ√– “Ļ°‘®°√√Ń

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ

5.2  ß“Ļ»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

-          ß“ĻĘťÕŃŔŇĺ—≤Ļ“°“√ŗīÁ°

-          ß“Ļ«‘™“°“√ŠŇ– Ťßŗ √‘Ńĺ—≤Ļ“°“√ŗīÁ°

-          ß“Ļ°‘®°√√Ń»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

     -    ß“ĻĶ‘īĶ“ŃŠŇ–Ľ√–ŗŃ‘ĻľŇ

5.3  ß“Ļ»“ Ļ“  «—≤Ļł√√Ń  ŠŇ–Ľ√–ŗĺ≥’  

        ∑ťÕß∂‘ŤĻ

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń»“ Ļ“  «—≤Ļł√√ŃŠŇ–Ľ√–ŗĺ≥’∑ťÕß∂‘ŤĻ

     -    ß“Ļ»ŔĻ¬ž«—≤Ļł√√ŃŠŇ–ņŔŃ‘Ľ—≠≠“

          ∑ťÕß∂‘ŤĻ

5.4  ß“Ļ «— ī‘°“√ŠŇ–ĺ—≤Ļ“™ōŃ™Ļ

-          ß“Ļ»ŔĻ¬žŗ¬“«™Ļ

-          ß“Ļ°“√°’Ő“

-          ß“ĻĹ÷°Õļ√ŃŠŇ–ĺ—≤Ļ“

     -    ß“Ļ»ŔĻ¬ž«—≤Ļł√√Ń

5.5  ß“Ļ —ߧѠßŗ§√“–ňž

-          ß“Ļ ßŗ§√“–ňžŗīÁ°   Ķ√’  §Ļ™√“  ŠŇ–ľŔťĺ‘°“√

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺ

-          ß“ĻĘťÕŃŔŇ

5.6  ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃÕ“™’ĺŠŇ–ĺ—≤Ļ“ Ķ√’

-          ß“ĻĹ÷°Õļ√ŃÕ“™’ĺ

-          ß“Ļĺ—≤Ļ“»—°¬ņ“ĺ°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń∑ōĻ°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

 

 

 

 

5.   Ť«Ļ°“√»÷°…“  »“ Ļ“  «—≤Ļł√√Ń

ŠŇ– «— ī‘°“√ —ߧŃ

5.1  ß“Ļļ√‘ň“√°“√»÷°…“ŠŇ– Ťßŗ √‘Ń°‘®°“√

       ‚√ßŗ√’¬Ļ

-          ß“ĻĘťÕŃŔŇ

-          ß“ĻĽ√– “Ļ°‘®°√√Ń

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ

5.2  ß“Ļ»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

-          ß“ĻĘťÕŃŔŇĺ—≤Ļ“°“√ŗīÁ°

-          ß“Ļ«‘™“°“√ŠŇ– Ťßŗ √‘Ńĺ—≤Ļ“°“√ŗīÁ°

-          ß“Ļ°‘®°√√Ń»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

     -    ß“ĻĶ‘īĶ“ŃŠŇ–Ľ√–ŗŃ‘ĻľŇ

5.3  ß“Ļ»“ Ļ“  «—≤Ļł√√Ń  ŠŇ–Ľ√–ŗĺ≥’  

        ∑ťÕß∂‘ŤĻ

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń»“ Ļ“  «—≤Ļł√√ŃŠŇ–Ľ√–ŗĺ≥’∑ťÕß∂‘ŤĻ

     -    ß“Ļ»ŔĻ¬ž«—≤Ļł√√ŃŠŇ–ņŔŃ‘Ľ—≠≠“

          ∑ťÕß∂‘ŤĻ

5.4  ß“Ļ «— ī‘°“√ŠŇ–ĺ—≤Ļ“™ōŃ™Ļ

-          ß“Ļ»ŔĻ¬žŗ¬“«™Ļ

-          ß“Ļ°“√°’Ő“

-          ß“ĻĹ÷°Õļ√ŃŠŇ–ĺ—≤Ļ“

     -    ß“Ļ»ŔĻ¬ž«—≤Ļł√√Ń

5.5  ß“Ļ —ߧѠßŗ§√“–ňž

-          ß“Ļ ßŗ§√“–ňžŗīÁ°   Ķ√’  §Ļ™√“  ŠŇ–ľŔťĺ‘°“√

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺ

-          ß“ĻĘťÕŃŔŇ

5.6  ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃÕ“™’ĺŠŇ–ĺ—≤Ļ“ Ķ√’

-          ß“ĻĹ÷°Õļ√ŃÕ“™’ĺ

-          ß“Ļĺ—≤Ļ“»—°¬ņ“ĺ°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

-          ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń∑ōĻ°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

 

 

 

15

 

8.2  °“√«‘ŗ§√“–ňž°“√°”ňĻīĶ”ŠňĻŤßĶ“ŃĘťÕ  8.1  Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  šīť«‘ŗ§√“–ňž°”ňĻīĶ”ŠňĻŤßĘÕßņ“√°‘®∑’Ťī”ŗĻ‘Ļ°“√ŗ √Á®ŗ√’¬ļ√ťÕ¬ŠŇť«  ŠŇ– “Ń“√∂Ļ”ľŇ°“√«‘ŗ§√“–ňžĶ”ŠňĻŤß°√Õ°ĘťÕŃŔŇ„Ļ°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’  šīťī—ßĻ’ť

 

°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’  √–ň«Ť“߼’  ĺ.». 2555 - 2557

 

 Ť«Ļ√“™°“√

°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ßŗī‘Ń

°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤ

ŗĺ‘ŤŃ / Ňī

ňŃ“¬ŗňĶō

 

2555

 

2556

 

2557

 

2555

 

2556

 

2557

Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ  ÕļĶ. 7

(ĽŇ—īÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ)

1

1

1

1

-

-

-

 

ňĻŤ«¬Ķ√«® Õļņ“¬„Ļ

 

 

 

 

 

 

 

 

ŗ®ť“ňĻť“∑’ŤĶ√«® Õļņ“¬„Ļ  3-5/6«

1

1

1

1

-

-

-

 

1.   ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī  ÕļĶ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ  6 (ň—«ňĻť“ ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī)

1

1

1

1

-

-

-

«Ť“ß

ŗ®ť“ňĻť“∑’Ť«‘ŗ§√“–ňžĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ  3-5/6«

1

1

1

1

-

-

-

 

Ļ‘Ķ‘°√  3-5/6«

1

1

1

1

-

-

-

 

ļō§Ň“°√  3-5/6«

1

1

1

1

-

-

-

 

Ļ—°«‘™“°“√ŗ°…Ķ√  3-5/6«

1

1

1

1

-

-

-

«Ť“ß

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļłō√°“√  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

«Ť“ß

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“ĻĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“ “ł“√≥ņ—¬2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

ŗ®ť“ňĻť“∑’Ťļ—Ļ∑÷°ĘťÕŃŔŇ 1-3/4

1

1

1

1

-

-

-

«Ť“ß

2.   Ť«Ļ°“√§Ň—ß

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ§Ň—ß  7

(ň—«ňĻť“ Ť«Ļ°“√§Ň—ß)

1

1

1

1

-

-

-

 

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļĺ— īō  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

«Ť“ß

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ®—īŗ°Áļ√“¬šīť  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

ŗ®ť“ňĻť“∑’Ť°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’ 1-3/4

1

1

1

1

-

-

-

«Ť“ß

3.   Ť«Ļ‚¬ł“

 

 

 

 

 

 

 

 

®Ļ∑.ļ√‘ň“√ß“Ļ™Ť“ß 2-4/5/6 (ň—«ňĻť“ Ť«Ļ‚¬ł“)

1

1

1

1

-

-

-

ň“°Ń’§ō≥ Ńļ—Ķ‘§√ļ∂ť«Ļ  „ňť°”ňĻīŗĽÁĻĻ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ™Ť“ß 6 (Ķ“ŃĶ”ŠňĻŤßŗī‘Ń∑’Ť °∑.°”ňĻī)

Ļ“¬™Ť“ß‚¬ł“  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļłō√°“√  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

 

16

 

 

 Ť«Ļ√“™°“√

°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ßŗī‘Ń

°√ÕļÕ—Ķ√“°”Ň—ß„ňŃŤ

ŗĺ‘ŤŃ/Ňī

ňŃ“¬ŗňĶō

 

2555

 

2556

 

2557

 

2555

 

2556

 

2557

4.   Ť«Ļ “ł“√≥ ōĘŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ “ł“√≥ ōĘ  6

1

1

1

1

-

-

-

 

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ “ł“√≥ ōĘ™ōŃ™Ļ  2-4/5/6

1

1

1

1

-

-

-

«Ť“ß

5.   Ť«Ļ°“√»÷°…“  »“ Ļ“  «—≤Ļł√√ŃŠŇ– «— ī‘°“√ —ߧŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļ—°ļ√‘ň“√°“√»÷°…“  6

1

1

1

1

-

-

-

 

Ļ—°«‘™“°“√»÷°…“  3-5/6«

1

1

1

1

-

-

-

 

Ļ—°ĺ—≤Ļ“™ōŃ™Ļ  3-5/6«

1

1

1

1

-

-

-

 

ŇŔ°®ť“߼√–®” (∂Ť“¬‚ÕĻ)

2

2

2

2

-

-

-

 

§√ŔľŔťīŔŠŇŗīÁ°

-

2

2

2

-

-

-

Ķ”ŠňĻŤß∑’Ťšīť√—ļ°“√®—ī √√

√«Ń

23

23

23

23

-

-

-

 

 

 

 

 

 


19

9.   ņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬ŗ°’Ť¬«°—ļŗß‘Ļŗī◊ÕĻŠŇ–Ľ√–‚¬™ĻžĶÕļŠ∑ĻÕ◊ŤĻ

                °“√«‘ŗ§√“–ňž°“√°”ňĻīÕ—Ķ√“°”Ň—ßŗĺ‘ŤŃĘÕßĺĻ—°ß“Ļ Ť«ĻĶ”ļŇ    Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß  §”Ļ«≥ņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬ĶťÕߚэŗ°‘Ļ 40  %  Ķ“Ń°ģňŃ“¬°”ňĻī

∑’Ť

™◊ŤÕ “¬ß“Ļ

√–ī—ļĶ”ŠňĻŤß

®”Ļ«Ļ

∑—ťßňŃī

®”Ļ«Ļ∑’ŤŃ’Õ¬ŔŤ

°”җߧĻ∑’ŤĶťÕß°“√ŗĺ‘ŤŃ

(+) / Ňī ( - )

ņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬∑’Ťŗĺ‘ŤŃĘ÷ťĻ

§Ť“„™ť®Ť“¬√«Ń

®”Ļ«Ļ§Ļ

®”Ļ«Ļŗß‘Ļ

2555

2556

2557

2555

2556

2557

2555

2556

2557

1

ĽŇ—ī ÕļĶ. (Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ ÕļĶ.)

7

1

1

232,920

-

-

-

10,920

11,040

11,160

243,840

243,960

244,080

2

ŗ®ť“ňĻť“∑’ŤĶ√«® Õļņ“¬„Ļ

3-5/6

1

1

122,280

-

-

-

6,120

6,000

6,000

128,400

128,280

128,280

 

 ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ

6

1

-

-

+1

-

-

252,240

9,000

9,000

252,240

261,240

261,240

4

ŗ®ť“ňĻť“∑’Ť«‘ŗ§√“–ňžĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ 

3-5/6

1

1

146,880

-

-

-

7,200

7,560

7,200

154,080

154,440

154,080

5

Ļ‘Ķ‘°√ 

3-5/6

1

1

146,880

-

-

-

7,200

7,560

7,200

154,080

154,440

154,080

6

ļō§Ň“°√ 

3-5/6

1

1

119,520

-

-

-

5,760

6,120

6,000

125,280

125,640

125,520

    7

Ļ—°«‘™“°“√ŗ°…Ķ√

3-5/6

1

-

-

+1

-

-

216,120

4,680

4,920

216,120

220,800

221,040

8

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļłō√°“√

2-4/5

1

-

-

+1

-

-

174,900

3,960

3,960

174,900

178,860

178,860

    9

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“ĻĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“

 “ł“√≥ņ—¬

2-4/5

1

1

104,880

-

-

-

4,800

4,800

4,920

109,680

109,680

109,800

 

 Ť«Ļ°“√§Ň—ß

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ň—«ňĻť“ Ť«Ļ°“√§Ň—ß(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ§Ň—ß)

7

1

1

221,640

-

-

-

11,280

10,920

11,040

232,920

232,560

232,680

11

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļĺ— īō

2-4/5

1

1

97,440

-

-

-

3,960

4,200

4,200

101,400

101,640

101,640

12

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’

2-4/5

1

-

-

+1

-

-

174,900

3,960

3,960

174,900

178,860

178,860

13

Ļ—°«‘™“°“√®—īŗ°Áļ√“¬šīť

3-5/6

1

-

-

+1

-

-

216,120

4,680

4,920

216,120

220,800

221,040

14

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ®—īŗ°Áļ√“¬šīť

2-4/5

1

1

119,520

-

-

-

5,760

6,120

6,000

125,280

125,640

125,520

15

ŗ®ť“ňĻť“∑’Ťĺ— īō  

1-3/4

1

-

-

+1

-

-

143,820

2,760

2,880

143,820

146,580

146,700

 


20

∑’Ť

™◊ŤÕ “¬ß“Ļ

√–ī—ļĶ”ŠňĻŤß

®”Ļ«Ļ

∑—ťßňŃī

®”Ļ«Ļ∑’ŤŃ’Õ¬ŔŤ

°”җߧĻ∑’ŤĶťÕß°“√ŗĺ‘ŤŃ

(+) / Ňī ( - )

ņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬∑’Ťŗĺ‘ŤŃĘ÷ťĻ

§Ť“„™ť®Ť“¬√«Ń

®”Ļ«Ļ§Ļ

®”Ļ«Ļŗß‘Ļ

2555

2556

2557

2555

2556

2557

2555

2556

2557

 

 Ť«Ļ‚¬ł“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ŗ®ť“ňĻť“∑’Ťļ√‘ň“√ß“Ļ™Ť“ß        (ň—«ňĻť“ Ť«Ļ‚¬ł“)

2-5/6

1

-

-

+1

-

-

174,900

3,960

3,960

174,900

178,860

178,860

17

Ļ“¬™Ť“ß‚¬ł“

2-4/5

1

1

109,680

-

-

-

4,800

4,920

4,800

114,480

114,600

114,480

18

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļłō√°“√

2-4/5

1

1

119,520

-

-

-

5,760

6,120

6,000

125,280

125,640

125,520

 

 Ť«Ļ “ł“√≥ ōĘŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ “ł“√≥ ōĘ

6

1

1

198,840

-

-

-

8,880

9,000

9,000

207,720

207,840

207,840

20

ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ “ł“√≥ ōĘ™ōŃ™Ļ

2-4/5

1

-

-

+1

-

-

174,900

3,960

3,960

174,900

178,860

178,860

 

 Ť«Ļ°“√»÷°…“  »“ Ļ“«—≤Ļł√√ŃŠŇ– «— ī‘°“√ —ߧŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ļ—°ļ√‘ň“√°“√»÷°…“

6

1

-

-

+1

-

-

252,240

9,000

9,000

252,240

261,240

261,240

22

Ļ—°«‘™“°“√»÷°…“

3-5/6

1

1

122,280

-

-

-

6,120

6,000

6,000

128,400

128,280

128,280

23

Ļ—°ĺ—≤Ļ“™ōŃ™Ļ

3-5/6

1

1

112,080

-

-

-

4,800

4,920

4,680

116,880

117,000

116,760

24

ŇŔ°®ť“߼√–®” (∂Ť“¬‚ÕĻ)

-

2

2

276,360

-

-

-

10,920

11,160

11,520

287,280

287,520

287,880

 

√«Ń

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

∑’Ť

™◊ŤÕ “¬ß“Ļ

√–ī—ļĶ”ŠňĻŤß

®”Ļ«Ļ

∑—ťßňŃī

®”Ļ«Ļ∑’ŤŃ’Õ¬ŔŤ

°”җߧĻ∑’ŤĶťÕß°“√ŗĺ‘ŤŃ

(+) / Ňī ( - )

ņ“√–§Ť“„™ť®Ť“¬∑’Ťŗĺ‘ŤŃĘ÷ťĻ

§Ť“„™ť®Ť“¬√«Ń

®”Ļ«Ļ§Ļ

®”Ļ«Ļŗß‘Ļ

2555

2556

2557

2555

2556

2557

2552

2553

2554

 

§Ť“®ť“ßĺĻ—°ß“Ļ®ť“ß

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810,600

896,040

989,640

 

Ľ√–‚¬™ĻžĶÕļŠ∑ĻÕ◊ŤĻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599,796

767,760

797,700

 

√«ŃšŃŤŗ°‘Ļ√ťÕ¬Ň–  40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.99

25.01

25.67

 

ňŃ“¬ŗňĶō   Ľ√–Ń“≥°“√√“¬√—ļ√«Ńŗß‘ĻÕōīňĻōĻ                                                                          √—ļ√Õß∂Ŕ°ĶťÕß

-   Ľ’   2555      20,000,000       ļ“∑         

-   Ľ’   2556      21,000,000       ļ“∑                                                                                       

-   Ľ’   2557      22,000,000       ļ“∑                                                        ( Ļ“¬»ōņ°√      √‘ĻĺŇ)

                                                                                                                             ĽŇ—īÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

 

   

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

20

10.  ŠľĻņŔŃ‘‚§√ß √ť“ß°“√ŠļŤß Ť«Ļ√“™°“√Ķ“ŃŠľĻÕ—Ķ√“°”Ň—ß  3  Ľ’

           ‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ√“™°“√  ÕļĶ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21

        ‚§√ß √ť“ßĘÕß ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī ÕļĶ.

ň—«ňĻť“ ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī ÕļĶ.

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ  7)

 

 

                                                                         

 


ß“Ļ°ģňŃ“¬ŠŇ–§ī’

 

ß“ĻĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ

 

ß“Ļļ√‘ň“√∑—Ť«šĽ

 

ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń°“√ŗ°…Ķ√

 

ß“ĻĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“

 “ł“√≥ņ—¬

 

 

 

          

ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃĽ»ō —Ķ«ž

 

ß“Ļ°‘®°“√ ņ“

 
          Ø ļō§Ň“°√ 3-5/6 «                                                                                                                    Ø  ŗ®ť“ĺĻ—°ß“ĻĽťÕß°—ĻŠŇ–            ØĻ—°«‘™“°“√ŗ°…Ķ√ 3-5/6«

          Ø ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļłō√°“√  2-4/5                                                                                                    ļ√√ŗ∑“ “ł“√≥ņ—¬  2-4/5      Ø ĺĻ—°ß“Ļ ŔļĻť” (∂Ť“¬‚ÕĻ)                                 

          Ø ®Ļ∑.ļ—Ļ∑÷°ĘťÕŃŔŇ  1-3/4                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                          

ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃŠŇ–ĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ

 
                                                                                                 Ø  Ļ‘Ķ‘°√  3-5/6 «

 

 

 

                                                       Ø  ŗ®ť“ňĻť“∑’Ť«‘ŗ§√“–ňžĻ‚¬ļ“¬

        ŠŇ–ŠľĻ  3-5/6 «

 

 

 

                                                                                                                                                                   21


22

‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ°“√§Ň—ß

ň—«ňĻť“ Ť«Ļ°“√§Ň—ß

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ§Ň—ß  7)

 

 

 

 

 


                

 


                               

 


 

ß“Ļĺ— īō

 

 

 

ß“Ļ°“√ŗß‘Ļ

 

 

ß“Ļĺ—≤Ļ“ŠŇ–®—īŗ°Áļ√“¬šīť

 

 

 


 

ß“Ļļ—≠™’

 
                                                                            

 

ß“ĻŠľĻ∑’Ťņ“…’ŠŇ–∑–ŗļ’¬Ļ∑√—嬞 ‘Ļ

 
                                                                                                                                                       Ø  ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļĺ— īō  2-4/5                     

                                                                                                                                            

 

 

                   Ø   ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’  2-4/5         Ø  ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ®—īŗ°Áļ√“¬šīť  2-4/5

                   Ø   ŗ®ť“ňĻť“∑’Ť°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’     1-3/4                                                                                                                                                         

 

 

 

 

22

 

23

              ‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ‚¬ł“

ň—«ňĻť“ Ť«Ļ‚¬ł“

(®Ļ∑.ļ√‘ň“√ß“Ļ™Ť“ß 2-4/5/6)

 

 

 
 

 

 

 

 


ß“Ļ°ŤÕ √ť“ß

 
         

 

 

 


                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                  Ø  Ļ“¬™Ť“ß‚¬ł“  2-4/5                  

                                                                                                  Ø  ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļłō√°“√  2-4/5                                                                               23

  

24

  ‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ “ł“√≥ ōĘŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

ň—«ňĻť“ Ť«Ļ “ł“√≥ ōĘŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

 

 

 

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ “ł“√≥ ōĘ  6)

 

 


 

ß“Ļ Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺŠŇ– “ł“√≥ ōĘ

 

 
         

 

 

 

 


 

ß“ĻÕĻ“Ń—¬ŠŇ– ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

 
         

                                                    

   

 

 


 

ß“Ļ√—°…“§«“Ń –Õ“ī

 

 

 

 

 

 

Ø  ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ “ł“√≥ ōĘ™ōŃ™Ļ  2-4/5/6                                                                                  24

                                      

                                                                                                                                                         

          25

                  ‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ°“√»÷°…“  »“ Ļ“  «—≤Ļł√√Ń  ŠŇ– «— ī‘°“√ —ߧŃ